Nya perspektiv – framgångsrik samarbetsmodell i Värmland | Region Värmland

Nya perspektiv – framgångsrik samarbetsmodell i Värmland

[PRESSMEDDELANDE] Värmland ligger i framkant när det gäller samarbete mellan kommunerna och landstinget i frågor som rör folkhälsa, vård, skola och omsorg.

− Vi får mycket uppmärksamhet runt om i landet för vårt sätt att arbeta med de här frågorna, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd och ordförande i styrgruppen för Nya perspektiv.
För att medborgarare ska få rätt service och bemötande inom områden som exempelvis psykisk hälsa, äldrevård, missbruksvård så krävs ett bra och nära samarbete mellan landsting och kommuner. Ofta är dock flera verksamheter och huvudmän inblandade i den enskildes problematik och det kan uppstå konflikter kring ansvar och vem som ska stå för kostnaden.
− I Värmland har vi sedan några år arbetat med utvecklingsarbetet Nya perspektiv för att hitta nya samverkansformer som förbättrar vård och omsorg för den enskilde medborgaren, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd, Region Värmland.
− Vi kan konstatera att vi kommit långt i arbetet sett ur ett nationellt perspektiv. Många efterfrågar nu de erfarenheter vi gjort och vi får förfrågningar från flera håll om att komma och berätta om dem, säger Sten Fransson, kommunfullmäktiges ordförande i Arvika.
Inom ramen för Nya perspektiv har politiker och tjänstemän inom kommuner och landsting regelbundet träffats och utbytt erfarenheter kring frågor som ligger i skärningspunkten mellan landstinget och kommunernas ansvar.
− Just detta att kunna mötas och få en gemensam bild av hälsoläget i Värmland har varit en framgångsfaktor. Både landsting och kommuner har ansvar för att tillgodose befolkningens behov inom de fyra områden som vi gemensamt har identifierat. Det är bra att tillsammans föra samtal om hur vi ska lösa svåra frågor, säger Elisabeth Kihlström landstingråd.
Nya Perspektiv är en del av kommunernas och landstingets kontinuerliga verksamhetsutveckling och finansieras inom ordinarie ekonomiska ramar. Men arbetet har också beviljats projektmedel på sammanlagt 28 miljoner kronor sedan 2007, från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen.
− För att kunna söka den här typen av projektmedel krävs ofta att man kan påvisa ett utvecklat samarbete mellan kommuner och landsting. Tack vare Nya perspektiv och ett gott tjänstemannaarbete, inte minst av Yvonne Lennemyr som koordinerar och leder arbetet, har vi varit framgångsrika när det gäller att söka och få nationella medel vikta för folkhälsoarbete, säger Catarina Segersten Larsson.
För mer information, vänligen kontakta någon ur Nya perspektivs styrgrupp:
Catarina Segersten Larsson, regionråd, Region Värmland, tel 054-7011012
Sten Fransson, kommunfullmäktiges ordförande i Arvika, tel 070-320 39 62
Elisabeth Kihlström, landstingsråd, Landstinget i Värmland, tel 070-5505665