Ökat klimatarbete ger nya möjligheter för Värmlands utveckling | Region Värmland

Ökat klimatarbete ger nya möjligheter för Värmlands utveckling

[PRESSMEDDELANDE] Klimatarbete för att minska utsläppen från transporterna kan också ge värmlänningarna tillgång till större arbetsmarknadsregioner, tack vare utökad kollektivtrafik med bättre pendlingsmöjligheter, och nya arbetstillfällen vid lokal produktion av biogas. Detta är ett av de exempel, i rapporten Mot ett klimatneutralt Värmland – möjligheter till regional utveckling, som visar hur arbetet för att minska klimatpåverkan samtidigt kan ge andra positiva effekter för Värmland.

I rapporten har Region Värmlands energikontor analyserat vad ett intensivare klimatarbete ger för möjligheter för Värmlands utveckling och tillväxt.
– Istället för att fokusera på problemen har vi valt att lyfta fram de möjligheter vi i Värmland kan påverka och arbeta med redan idag och som stärker Värmland på olika sätt, säger Jörgen Persson, projektledare Energikontor Värmland.
Utsläppen minskar i stort men ökar från transporterna
I rapporten konstateras att de klimatpåverkande utsläppen minskat mellan åren 2000 och 2009 tack vare att oljeanvändningen inom industrin och bebyggelsen har minskat kraftigt. Värmland har en högre energianvändning än riksgenomsnittet men eftersom industrin i stor utsträckning använder biobränsle blir utsläppen relativt låga. Värmland följer i stort trenden i Sverige men har något lägre utsläpp per innevånare än landet i genomsnitt. Det mesta av utsläppen, 50 procent, kommer från transporterna där utsläppen i stället ökar.
– Värmland har ett mål om att vara klimatneutralt till 2030 som innebär stora utmaningar men också många möjligheter att öka regionens konkurrenskraft och attraktivitet, säger Tomas Riste, regionråd.
Vilka är då möjligheterna?
Möjligheter finns också inom energieffektivisering där företag och organisationer har en stor outnyttjad potential att minska sina kostnader för energi och därmed öka sin konkurrenskraft.
Det är möjligt att fördubbla uttaget av skogsbränsle vilket skapar förutsättningar för att ersätta fossila bränslen i industri och kraftvärmeanläggningar, men även för produktion av biodrivmedel. Något som också ger möjligheter till fler arbetstillfällen.
Att utnyttja de restprodukter som kan bli biogas ger tydliga miljövinster och här finns en outnyttjad potential. Inte minst genom att biogas kan ersätta fossila drivmedel som bensin och diesel motsvarade bränsle till 20 000 personbilar.
De största utvecklingsmöjligheterna för förnybar el i Värmland finns inom biokraft och vindkraft och på sikt möjligen även solel. Detta är ett tillväxtområde där Värmland har goda möjligheter framförallt när det gäller tillverkning av anläggningar för produktion av förnybar energi.
Energikontoret har kartlagt miljöteknikföretag i Värmland och hittat minst 120 företag. En ökad samordning för att stödja dessa företag i att utveckla tjänster kring sina produkter och att komma ut på exportmarknader kan skapa ytterligare arbetstillfällen.
Vilka är slutsatserna?
Värmland har minskat sina utsläpp något snabbare än Sverige som helhet, men det finns fortfarande stora möjligheter att minska växthusgasutsläppen. Transporterna är fortfarande helt beroende av fossila bränslen.
– Goda transportmöjligheter är avgörande för Värmlands utveckling. I det fortsatta klimatarbetet bör insatser inom transporter vara prioriterade, säger Catarina Segersten Larsson.
Kontaktpersoner:
Jörgen Persson, projektledare Energikontor Värmland, tel: 054-701 10 98
Tomas Riste, regionråd, tel: 054-701 10 11
Catarina Segersten Larsson, regionråd, tel: 054- 701 10 12