Regionstyrelsen i korthet 2012-03-22 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 2012-03-22

[PRESSMEDDELANDE] Dansprojekt Värmland 2012 får 1,1 miljoner och Region Värmland lämnar svar på frågan om West Swedens framtida inriktning och organisation, det var några av punkterna under Regionstyrelsens möte 22 mars.
Överenskommelse med Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i Värmland
Region Värmland har gjort en tvåårig överenskommelse med Värmlands idrottsförbund och Sisu Idrottsutbildarna i Värmland. Syftet är att tydliggöra organisationernas roller och åtaganden i förhållande till Region Värmlands uppdrag och prioriteringar.
1, 1 miljoner till Dansprojekt Värmland 2012
Regionstyrelsen beslutade att bevilja 1105 500 kronor till Dans i Värmland för Dansprojekt Värmland för 2012. Syftet är att man genom utveckling och samverkan ska ge fler möjligheter till utövande och upplevelse av professionell dans i skola och utbildning samt på fritiden i Värmlands kommuner. Fokus under 2012 ligger på barn och unga.
Projekt för att förebygga avhopp från utbildningssystemet
Regionstyrelsen beviljade 690 500 till Karlstad kommun för projektet Förebyggande och evidensbaserade insatser för att förhindra ”drop outs” från utbildningssystemet.
Värmlands syn på Trafikverkets kapacitetsutredning
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda behovet av ökad kapacitet i transportsystemet. Region Värmland och de 16 värmländska kommunerna har nu lämnat synpunkter på remissen Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder-förslag på lösningar fram till 2025 och utblick mot 2050.
Yttrandet innehåller synpunkter på vad som behöver göras för att förbättra kapaciteten på väg, sjöfart, luftfart och järnväg som är särskilt betydelsefull för Värmland. Regionstyrelsen beslutade att ge presidiet i uppdrag att infoga de synpunkter som framkom under Regionstyrelsens möte.
Yttrande för utformning och genomförande av Interreg Sverige-Norge, Inre Skandinavien 2014-2020
Gränsregionerna i ”Inre Skandinavien” det vill säga Värmland, Dalarna, Hedmark, Akershus och Östfold, har skrivit ett positionsyttrande som anger hur man vill utforma och genomföra Interreg Sverige-Norge under den kommande programperioden 2014-2020.
Av yttrandet framgår att det finns en stark önskan om att fortsätta och vidareutveckla samarbetet i gränsregionen.
Region Värmlands svar på remiss om West Swedens framtida inriktning och organisation
Tillsammans med de värmländska kommunerna har Region Värmland arbetat fram ett svar på remiss om West Swedens framtida inriktning och organisation.
Värmland välkomnar en översyn av organisationen men framhåller att länet har ett behov av de tjänster som West Sweden bedriver. Det gäller framför allt intressebevakning och lobbying i Bryssel utifrån medlemmarnas prioriteringar. Det är idag inte möjligt för små kommuner att på egen hand fånga upp de frågor som West Sweden ansvarar för. Värmland föredrar därför en sammanhållen organisation.
För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Riste, regionråd, tel 054-701 1011