Region Värmlands yttrande över förslaget till ny Götaälvbro | Region Värmland

Region Värmlands yttrande över förslaget till ny Götaälvbro

[PRESSMEDDELANDE] Göteborgs Stad planerar att ersätta nuvarande Götaälvbron som har 19,5 meter segelfri höjd med en ny öppningsbar bro med 13 meter segelfri höjd. I det beslutet måste både stadens intresse och riksintresset det vill säga en väl fungerande sjöfart hanteras. Den nya bron måste vara klar senast 2020 eftersom den gamla är uttjänt.

Region Värmland får yttra sig över förslaget, bland annat eftersom Vänersjöfarten kan påverkas, och den 22 november tog Regionstyrelsen beslut om vad som ska stå i remissvaret.
Huvuddragen i svaret är att:
– Götaälvbron behöver ha en segelfri höjd på minst 13 meter vid medelvattennivå. Annars är det för många fartyg och fritidsbåtar som inte kan passera utan att bron öppnas.
– ett nytt tekniskt stödsystem bör införas för trafikledning och information, för att samordna de olika trafikslagen över och på bron.
– broöppningarna i hela stråket i Göta älv behöver samordnas för att minimera väntetiderna, och beslut ska tas av den oberoende aktören Trafikverket.
– minst en broöppning per timme måste garanteras vid behov, med undantag för tiden mellan klockan 06-09 och klockan 15-18.
Vänern och Göta älv är en viktig inre vattenväg i Sverige som på sikt skulle kunna avlasta godstrafiken på väg och järnväg i mycket högre grad än idag. Region Värmland menar därför att det är mycket viktigt att alla parter gör de investeringar i broar, slussar och farleder som behövs för att säkra sjöfarten även i framtiden.
Regionstyrelsen lyfter särskilt behovet av en bred samling kring arbetet med att hitta finansiering till nya slussar i Trollhättan. Slussfrågan är den enskilt viktigaste frågan för Värmland ur såväl miljöskäl som näringslivets utveckling i framtiden.

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Riste, regionråd, tel 054-701 10 11
Catarina Segersten Larsson, regionråd, tel 054-701 10 12