Pressmeddelande: Kompetenshöjning av vård- och stödinsatser | Region Värmland

Pressmeddelande: Kompetenshöjning av vård- och stödinsatser

[PRESSMEDDELANDE] I dag, den 18 december, examineras personal inom Landstinget i Värmland och de sexton värmländska kommunerna som vård- och stödsamordnare för personer med psykisk ohälsa. Genom utbildningen har personalen fått fler verktyg för att kunna stötta personerna att uppnå bättre livskvalitet.

En person med stora och komplexa vård- och stödinsatser som följd av psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning har ofta kontakt med många olika personer inom kommun och landsting. Personal från sjukvården ger vård och behandling och personal från kommunen ger stöd i frågor som har med boende, ekonomi, arbete och fritid att göra.
— Att inte insatserna samordnas är ett problem i Värmland och i Sverige, men genom utbildningen har vi fått ett instrument för att göra detta bättre gentemot den enskilda personen, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd.
Utöver de 20 anställda som nu avslutar sina tre terminer långa utbildning i vård- och stödsamordning har ytterligare 200 anställda utbildats sedan tidigare. Även chefer och läkare har utbildats. I och med dessa utbildningssatsningar har Värmland fått en bra grund i samverkansarbetet kring personer som har behov av vård från landstinget samt stöd från kommunen.
Alla satsningar inom vård- och stödsamordning sker över huvudmannagränsen mellan kommun och landsting.

— Ytterligare en aktör är viktig i arbetet: brukar-, anhörig- och patientorganisationerna. I utvecklingsarbetet runt vård- och stödsamordning är deras kunskapskälla i form av egna erfarenheter väldigt värdefulla. Därför jobbar vi tätt samman med dem i all planering och de finns även med exempelvis i styrgrupps-sammanhang. Genom denna kompetenshöjning hoppas vi att personer med komplex psykiatrisk problematik ska få den hjälp med samordning som de behöver, säger Ulrika Gullberg, projektledare för Integrerad psykiatri i Värmland.

Kontaktperson:
Catarina Segersten Larsson, regionråd, politiska styrgruppen Nya Perspektiv 054-701 10 12

Region Värmland, Värmlands 16 kommuner och Landstinget i Värmland arbetar tillsammans för att värmlänningarna ska kunna ha ett bra liv i Värmland genom utvecklingsarbetet Nya Perspektiv. Arbetet förstärker de dagliga insatser som görs inom kommuner och landsting. De fyra områden man valt att arbeta med är äldres hälsa, riskbruk och riskbeteende, psykisk hälsa och den sårbara familjen. Värmlänningarna märker resultat genom att man får rätt stöd eller service oavsett om man vänder sig till skolan, vården eller omsorgen.