Viktiga sträckor med i förslag till nationell transportplan | Region Värmland

Viktiga sträckor med i förslag till nationell transportplan

[PRESSMEDDELANDE] När förslaget till ny nationell transportplan presenterades i dag fanns en nivåhöjning från 200 miljoner till 687 miljoner kronor gällande Värmlandsbanan och Värmland med.
– En del viktiga sträckor finns med i planen och en nivåhöjning är givetvis positiv, säger Tomas Riste, regionråd, Region Värmland.

Förslaget till en nationell plan för utveckling av transportsystemet 2014-2025 överlämnades i dag av Trafikverket till Näringsdepartementet. På informationsträffen presenterade Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm de förslag, prioriteringar och överväganden som finns med.
För Värmland innebär den föreslagna planen att delar av det man önskar finns med. Om planen antas kommer Värmlandsbanan att påverkas. De åtgärder som nämns är mötesstationer Kil-Laxå med en ökning av medel från 200 till 265 miljoner kronor och en kapacitetsförstärkning av sträckan Laxå-Arvika som står med som ett nytt objekt.
Vänersjöfarten och slussarna finns med som en namngiven brist som ska utredas vidare, något som innebär att Region Värmland kan fortsätta arbeta med frågan i samarbete med Trafikverket.
Sedan i tisdags står det också klart att Trafikverket får finansiera byggandet av E18 sträckan Björkås-Skutberget i Karlstad genom förskottering.
– Det är viktiga sträckor som pekas ut och det är bra att man valt att föreslå en framflyttning av projektet Kil-Laxå mötesstationer och E18 Björkås-Skutberget, säger Tomas Riste.
Det finns även åtgärder i andra län som kommer att beröra Värmland, som satsningarna på Norge/Vänerbanan mot Göteborg, Bergslagsbanan och Västra stambanan mot Stockholm.
Det finns också pengar avsatta även i kommande plan för Karlstads flygplats.
Förslaget till plan går ut på remiss i dag. Under våren/sommaren 2014 förväntas planen och de ekonomiska ramarna fastställas. Först därefter kan man säga vilka satsningar som faktiskt kommer att genomföras.
– Det här är ett steg i rätt riktning. Men nu har vi en utmaning framför oss och vi kommer att behöva vara väldigt tydliga i vårt remissvar, säger Tomas Riste.

Fakta
Region Värmland är remissinstans för den nationella planen för Sveriges transportsystem. Region Värmland ansvarar också för att ta fram en Länstransportplan för Värmlands län. Planen är trafikslagsövergripande och behandlar såväl person- som godstransporter på väg, järnväg, med luftfart, sjöfart, kollektivtrafik och cykeltrafik. Den regionala planen för 2014-2025 kommer också ut på remiss från och med 20 juni.
Läs mer om förslaget till nationell plan på Trafikverkets hemsida

Kontakt
Tomas Riste, regionråd
Telefon: 054-701 10 11
Malin Wikner, kommunikatör
Telefon: 054- 701 10 87