E-fakturering snart ett måste i Europa | Region Värmland

E-fakturering snart ett måste i Europa

[PRESSMEDDELANDE] Värmlandspolitikern och regionrådet Catarina Segersten Larsson är ledamot i Regionkommittén, det organ som för regionala och lokala myndigheters talan i EU. Hon leder kommitténs arbete att yttra sig om nya upphandlingsregler för unionen – och det är där e-fakturorna kommer in.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram EU-standard för e-fakturor. Det betyder bland annat att fakturorna ska kunna skickas från ett redovisningssystem och tas emot av ett annat. Målet är att inga myndigheter inom EU ska få säga nej till att ta emot e-fakturor om de uppfyller de här kraven.
Catarina Segersten Larsson välkomnar teknikskiftet men berättar samtidigt att hon och experten Kerstin Wiss Holmdahl från SKL i sitt förslag till remissvar pekar på faran med att införa kravet för snabbt.
– Det finns stora skillnader i hur myndigheter runt om i EU tar emot e-fakturor. Vi vill att myndigheterna får rimlig tid på sig att förbereda sig och ställa om sina system till den nya standarden. Den tiden ska bestämmas och gälla från då standarden har klubbats, säger hon.
En annan fråga rör de tekniska formaten. Är de för många blir teknikskiftet dyrt för både privata och offentliga aktörer.
– Vi har därför föreslagit att antalet tekniska format begränsas. Och vi föreslår att de ska vara baserade på internationella standarder, så att vi inte isolerar oss i Europa, säger Catarina Segersten Larsson.
Tanken är att myndigheterna i EU i förlängningen bara ska ta emot och skicka e-fakturor – den papperslösa förvaltningen kallas den visionen. Men detta är en stor omställning och enligt förslaget från EU-kommissionen ska man använda pengar från strukturfonderna för att göra omställningen smidigare. Det handlar både om att bygga ut infrastrukturen – enkelt uttryckt se till att fler får bredband – och om att informera och utbilda människor som berörs. I synnerhet ska små och medelstora företag värnas.
– Det är bra, eftersom det är viktigt att beakta vikten av fortsatt bredbandsutbyggnad. Utan god infrastruktur finns inga förutsättningar till e-fakturering eller e-förvaltning överhuvudtaget, slår Catarina Segersten Larsson fast.
Hon är nu inbjuden till EU-parlamentet för att berätta om de här synpunkterna på förslaget. Enligt tidsplanen kommer EU-parlamentet att fatta det slutgiltiga beslutet senast april nästa år. Men när kravet på att myndigheterna ska kunna ta emot e-fakturor börjar gälla är alltså ännu en öppen fråga. Förslagen sträcker sig från 24 till 30 månader från att standarden är klar.

FAKTA
I Sverige är e-fakturering vanligt idag. Enligt en enkätundersökning som SKL gjort under vintern och våren 2013 har drygt 60 procent av alla kommuner och 95 procent av landstingen och regionerna infört e-fakturering. Sju procent har dessutom beslutat att införa e-fakturering och elva procent kan tänka sig att införa det under de närmaste åren. Av de som infört e-fakturering har dessutom många även infört e-handel. Ungefär hälften av de kommuner som ha e-fakturering och 17 av de 21 landstingen och regionerna har även infört e-handel. Det innebär att de både hanterar beställningar och fakturor elektroniskt. Även e-upphandling har införts i ett stort antal kommuner och landsting och regioner.

Kontakter

Ledamot i Regionkommittén
Catarina Segersten Larsson
054-701 10 12
070-349 41 32

SKL:s expert på e-fakturor
Kerstin Wiss Holmdahl
070-548 96 86

På fredagen träffade Catarina Segersten Larsson och Kerstin Wiss Holmdahl inköpare från värmländska kommuner. Några av dem var:

Upphandlingsstrateg vid Filipstads kommun
Helena Sköld Lövgren
0590-611 16

Inköpschef vid Arvika kommun
Mirja Saarväli
0570-828 29

Upphandlingsstrateg vid Kristinehamns kommun
Nadja Pettersson
0550-880 38

Har du problem med att ladda ner bilderna? Kontakta Odd Råberg, 054-701 10 97