Regionstyrelsen ställer sig bakom Värmlandsstrategin | Region Värmland

Regionstyrelsen ställer sig bakom Värmlandsstrategin

[PRESSMEDDELANDE] Det finns nu politisk enighet i regionstyrelsen om Värmlandsstrategin, det står klart efter dagens möte. Bara några små ändringar gjordes i tjänstemännens förslag. Även den nya Länstransportplanen fick bifall. Båda skickas nu vidare till regionfullmäktige för slutgiltigt beslut. Regionstyrelsen anslog också miljonbelopp till Säffle, Arvika och Storfors pga hur de drabbats av konjunkturnedgången.

Ärende 4 – Värmlandsstrategin
Bakgrund: Region Värmland håller på att arbeta fram en ny regional utvecklingsplan fram till år 2020, på uppdrag av regeringen. Enligt tjänstemännens förslag ska den också innehålla en ny varumärkesplattform för Värmland. Över 1 000 värmlänningar har gett synpunkter på hur de tycker att Värmland ska vara och uppfattas år 2020. Utifrån åsikterna, och utifrån det tidigare regionala utvecklingsprogrammet, har Region Värmlands tjänstemän tagit fram ett förslag som bland annat innehåller en vision (Värmland – ett skönare liv), fyra prioriterade områden (bättre kommunikationer, höjd kompetens på alla nivåer, fler och starkare företag och livskvalitet för alla) samt 30 mätbara mål som kommer att följas upp regelbundet. Tjänstemännens förslag har varit ute på remiss och sedan skrivits om utifrån de svar som kommit in. Efter det började Region Värmlands politiska hantering av Värmlandsstrategin. Arbetsutskottet har haft uppe ärendet men valde att skicka det vidare till regionstyrelsen för vidare diskussion där.
Regionstyrelsens beslut: Regionstyrelsen ställer sig bakom Värmlandsstrategin med några smärre justeringar och skickar vidare förslaget för definitivt avgörande i regionfullmäktige den 8/11.

Ärende 8 – Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2014-2025
Bakgrund: Länsplanen är det dokument som styr vilka satsningar som ska prioriteras i Värmland när det gäller regional infrastruktur för person- och godstransporter. Övrig infrastruktur, exempelvis bredbandsutbyggnad, omfattas inte av den här planen.
Länsplanen är ett komplement till den nationella planen, som styr satsningarna på riksnivå, exempelvis när det gäller europavägar och järnvägar. När det gäller järnvägar och vägar är det dock möjligt att samfinansiera dessa med medel från länsplanen till den nationella planen.
En av förändringarna jämfört med den tidigare planen är att dubbelt så mycket satsas på gång- och cykeltrafik. Fryksdalsbanan och E18 väster om Karlstad är prioriterade i förslaget och medel till ombyggnad av Karlstads C ökas från 40 till 85 miljoner kronor.
Värmland har preliminärt tilldelats 941 miljoner kronor under planperioden, men regeringen tar definitivt beslut först efter att ha granskat länsplanerna under våren 2014.
Regionstyrelsens beslut: Förslaget gick igenom utan ändringar och går vidare till regionfullmäktige för beslut den 8/11.

Ärende 9 – Komplettering till Värmlands kulturplan 2013-2015
Bakgrund: Förslaget är att Värmlands kulturplan kompletteras med några särskilt prioriterade satsningar inför 2014. Dokumenten kommer ligga till grund för Kulturrådets kommande beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet i Värmland 2014.
De prioriterade satsningar som lyfts fram är bland annat Wermland Operas ökade internationella arbete, en breddad repertoar på Västanå teater och bättre möjligheter att visa samtidskonst på bland annat Värmlands museum, genom en anpassning till det statliga ramavtalet om medverkande- och utställningsersättning till konstnärer.
Regionstyrelsens beslut: Förslaget gick igenom utan ändringar.

Ärende 10 – Ägardirektiv ALMI Företagspartner Värmland AB
Förslaget på nytt ägardirektiv innehåller uppdrag, vision, mål och definition av ALMI:s verksamhet år 2014.
ALMI ägs till 51%av ALMI Företagspartner AB och till 49% av Region Värmland. Ägardirektiven har kompletterats med anvisningen att driva projekt Innovationscoach, som är en ny del av verksamheten.
Regionstyrelsens beslut: Förslaget gick igenom utan ändringar.

Ärende 11 – Förslag på inriktningsbeslut för en handlingsplan för en särskild tillväxtsatsning i Värmland 2013-2014.
Bakgrund: I juni presenterade regeringen en särskild tillväxtsatsning på totalt 80 miljoner kronor. Satsningen går till de län som har drabbats hårdast av konjunkturnedgången 2012: Blekinge, Skåne, Värmland, Kronoberg, Gävleborg, Kalmar, Västmanland och Södermanland. Som en del i satsningen har Region Värmland fått i uppdrag att fördela 5 miljoner kronor per år 2013-2014.Utgångspunkten för förslaget till inriktningsbeslut är att medlen främst ska stötta de tre kommuner som påverkats mest negativt av konjunkturnedgången 2012: Säffle, Arvika och Storfors.
Regionstyrelsens beslut: Förslaget gick igenom utan ändringar.

Ärende 12 – Projekt Säffle matchnings- och tillväxtcentrum
Projektet är en del av den särskilda tillväxtsatsningen i Värmland (se ärende 11). Säffle kommun drabbades hårt när Volvo bussar stängde sin fabrik tidigare i år. I samband med nedläggningsbeskedet bildades en styrgrupp, som föreslår två prioriterade insatser: att bygga upp ett tillväxtcentrum för nyetableringar och företagsutveckling och att bilda ett omställningskontor för att stödja de enskilda individerna och göra det möjligt med skräddarsydda utbildningar.
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beviljar 5 miljoner kronor till projektet år 2013-2014.
Regionstyrelsens beslut: Förslaget gick igenom utan ändringar.

Ärende 13 – Projekt Riktad industrisatsning i Arvika
Även det här projektet är en del av den särskilda tillväxtsatsningen i Värmland (se ärende 11).
Projektet riktar sig till både kvinnor och män med fokus på att skapa arbeten. Bland annat ska projektet hitta möjliga kunder på norsk sida inom tillverkningsindustrin, inventera utbildningsbehovet inom drabbade industrisektorer samt genomföra utbildningar, samt samverka med andra parter för att utveckla entreprenörskap och företagande inom exempelvis kulturella och kreativa näringar. Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beviljar 3 miljoner kronor till projektet för år 2013-2014.
Regionstyrelsens beslut: Förslaget gick igenom utan ändringar.
Övrigt
Regionstyrelsen avsätter sammanlagt 5,2 miljoner till följande projekt – en ny basutställning på Värmlands museum, Region Värmlands internationella arbete efter West Sweden, Erlandergården, Slöjd och hälsa samt infrastruktur-projekt på sträckan Stockholm-Oslo.

Kontakter:
Hedvig Bergenheim, tel 054-701 10 19, hedvig.bergenheim@regionvarmland.se
Maria Östergren, tel 054-701 10 21, maria.ostergren@regionvarmland.se