Regionstyrelsen i korthet | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet

[PRESSMEDDELANDE] Regionstyrelsen i korthet, 2013-12-19.

Region Värmlands handlingsplan för bredbandsfinansiering
Region Värmland har tidigare antagit en bredbandsstrategi för länet och vid regionsstyrelsens sammanträde beslutade man att anta en handlingsplan för bredsbandsfinansiering. Under perioden 2013–2017 avsätter Region Värmland tio miljoner kronor per år, totalt 50 miljoner kronor, för att stödja bredbandsutbyggnaden. Målet är att det ska ha påbörjats bredbandsinvesteringar i länets samtliga kommuner innan år 2017.

Medel till projektet The Paper Province 2.0
Klusterorganisationen The Paper Province har fått 9 350 000 kronor för att under åren 2013–2016 driva projektet The Paper Province 2.0. Målet med det projektet är att under en tioårsperiod utveckla en väl fungerande, sammanhållen och globalt känd demonstrationsmiljö för biokemi i praktiken.

Medel till projektet Bidrag till projekt/evenemang inom kulturområdet
För att underlätta hanteringen av bidrag till mindre projekt och evenemang har regionstyrelsen beslutat att avsätta en ram på 2,2 miljoner kronor för 2014. Målet är att under året stödja ett 40-tal projekt – framförallt inom scenkonst, form och bildkonst, musik och barn och ungdom. Bara projekt och evenemang som bedöms ha ett regionalt mervärde kommer att beviljas medel.

Gränsregionalt program
Region Värmland har lett arbetet att ta fram ett förslag till Gränsregionalt program inom ramen för målet om Europeiskt territoriellt samarbete 2014–2020 i programområdet Sverige–Norge. Nu är förslaget klart och regionstyrelsen har godkänt det så att det kan skickas till uppdragsgivaren, som är Näringsdepartementet.

Medel till Genomförande av Värmlandsstrategin
Nu är det dags att gå från ord till handling när det gäller Värmlandsstrategin som antogs i november. Regionstyrelsen har därför beslutat att bevilja sammanlagt sex miljoner kronor under åren 2014–2016 för att göra Värmlandsstrategin känd, accepterad och använd så att så att bästa förutsättningar skapas för att nå Värmlands vision och mål mot år 2020.

Medel till projektet Förbättrad tillgänglighet mellan Oslo–Karlstad–Örebro
För att i förlängningen skapa förbättrad tillgänglighet i stråket Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm får ett projekt med det namnet 800 000 kronor. Under 2014–2015 ska projektet samordna berörda myndigheter utmed stråket, ta fram kunskapsunderlag och sprida information. Målet är att mobilisera de andra aktörerna och uppmärksamma betydelsen av detta stråk.

Medel till projektet Värmland i EU 2014–2020
I och med att West Sweden avvecklas har Region Värmland sett att det finns ett behov av att finna nya former för verksamhetens framtida EU-arbete. Projektet Värmland i EU 2014–2020 beviljas därför två miljoner kronor för att under 2014, tillsammans med andra aktörer, utforma en ny organisation inför 2015.

Medel till projektet Förnyelse av Möte med Värmland
Regionstyrelsen har beviljat Värmlands Museum två miljoner kronor till projektet Förnyelse av Möte med Värmland. Projektet går bland annat ut på att underlätta för funktionshindrade att ta del av museets utställningar och andra verksamheter.

Medel till projektet Företagsakuten Värmland
Projektet Företagsakuten Värmland sedan 2010 stöttat företag som har hamnat i speciella situationer med råd om hur företagen ska överleva och utvecklas. För att verksamheten ska fortsätta har regionstyrelsen beviljat medel på 715 500 kronor för perioden 2013–2016.

Förslag att begära utträde ur West Sweden ideell förening
West Sweden beslutade 31 oktober i år att avveckla sin verksamhet. Därför har styrelsen för Region Värmland beslutat att formellt begära utträde ur organisationen.

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Riste, regionråd, tel 054-7011011
Catarina Segersten Larsson, regionråd, tel 054-7011012