Rapport om det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013 | Region Värmland

Rapport om det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013

[NYHET] Förra året publicerade Riksrevisionen sin rapport om genomförandet av det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013. Regeringen har nyligen tagit fram en skrivelse med sin bedömning av Riksrevisionens rapport. I det pågående arbetet med att utforma ett landsbygdsprogram för perioden 2014–2020 kommer regeringen på olika sätt att beakta Riksrevisionens iakttagelser.

Landsbygdsprogrammet är ett av statsmakternas viktigaste medel för att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling på landsbygden och omfattade 36 miljarder kronor under perioden 2007-2013. Riksrevisionens rapport ”Landsbygdsprogrammet – från jordbruksstöd till landsbygdsstöd? (RiR 2013:13)” listar en rad olika orsaker till att programmet, trots sin omfattande budget, inte når sina mål när det gäller sysselsättning och miljö.

Regeringen instämmer i flera av Riksrevisionens iakttagelser. För andra gör regeringen en annan bedömning eller kommer att redovisa sitt ställningstagande i den skrivelse om partnerskapsöverenskommelsen som kommer att redovisas senare i vår.

Läs mer på regeringens webbplats

Läs Riksrevisionens rapport