Bättre vård av hjärtsvikt | Region Värmland

Bättre vård av hjärtsvikt

[NYHET] Vården av patienter med hjärtsvikt har förbättrats på Centralsjukhuset i Karlstad. Färre behöver läggas in på sjukhus för att få vård, samtidigt som patienterna blir mer delaktiga i vården med hjälp av utbildning och stöd.

En majoritet av de patienter som läggs in på sjukhus i Värmland har diagnosen hjärtsvikt. Det är en folksjukdom, men en allvarlig sådan som kräver mycket vård.

Därför startades ett projekt i oktober 2012 av Region Värmland och Landstinget i Värmland. Med hjälp av statliga pengar till de mest sjuka äldre har en sjuksköterska på halvtid kunnat förstärka Hjärt- och akutmedicinkliniken (HOA) på Centralsjukhuset. 

Resultatet är att besöken på mottagningen under dagtid har ökat med cirka 20 procent, och telefonuppföljningen ökade med hela femtio procent. Det innebär att många patienter har fått hjälp – utan att de behövt läggas in på sjukhus. Patienterna kan vara i sin hemmiljö och ändå ha en direkt kanal in till specialistvården med möjlighet till snabb hjälp. En annan effekt är att trycket minskat på de slutenvårdsplatser som finns. 

Verksamhetsanalytiker har också kunnat visa på en minskning på ungefär tjugofem procent av antalet patienter som läggs in igen inom 30 dagar. Det skulle lågt räknat röra sig om en besparing på cirka 270 000 kronor. Ambulanstransporter och insatser på akutmottagning är då inte medräknade.

Under år 2014 planeras en utbildning för patienter och närstående, dialogutbildning med kommunens sköterskor och utvecklad samverkan med primärvårdens forsknings- och utvecklingsenhet.