Regionstyrelsens beslut i korthet | Region Värmland

Regionstyrelsens beslut i korthet

[PRESSMEDDELANDE] Regionstyrelsen beslutade bland annat om att bevilja medel till Karlstads kommun till start av Innovation Park samt ingå avtal med Karlstads kommun för att stödja utvecklingen av flyglinjen mellan Karlstad och Frankfurt.
Några av dagens beslut i korthet:

Region Värmlands svar på remiss om beslut för utvidgat strandskydd i Värmland
Region Värmland har beretts möjlighet att yttra sig om Länsstyrelsen Värmlands förslag till nytt beslut om utvidgat strandskydd. Remissvaret har tagits fram i nära samarbete med Värmlands samtliga kommuner. Region Värmlands remissvar lyfter behovet av en transparent metodik och behov av ett samhällsutvecklingsperspektiv som bättre balanserar natur- och friluftsvärderna. Man ser också en brist i samrådsförfarandet. Region Värmland föreslår därför bland annat Länsstyrelsen snarast bjuder in Värmlands kommuner till en dialog för att omarbeta förslaget och arbeta fram en beslutsprocess som bygger på kommunernas individuella förutsättningar och resurser.

Medel till projekt Business Värmland
Styrelsen beslutade att bemyndiga regiondirektören att under 2014-2017 fatta beslut om 6 000 000 kronor för projekt Business Värmland under förutsättning att medfinasiering finns.
Syftet med projektet är att forma och driva en etableringsstödjande verksamhet som leder fram till att norska bolag och investorer väljer att etablera och investera i Värmland såväl som att värmländska bolag kan hitta möjlighet att få avsättning för sin verksamhet i Norge.
Målet är att arbetet årligen ska leda afram till minst fem strategiska investeringar eller etableringar i Värmland.

Medel till Start Innovation Park
Styrelsen beviljade 800 000 kronor för att starta utvecklingsprojektet Innovation Park. Syftet är att lägga grunden för en arena för innovation med fokus på gränssnittet mellan forskning och näringsliv.

Avtal med Karlstads kommun för att stödja utvecklingen av flyglinjen mellan Karlstad och Frankfurt
Allt sedan 2009 har Region Värmland aktivt stöttat arbetet med att utveckla näringslivets internationella flygkommunikationer. Betydelsen för det värmländska näringslivet av en funktionell flygplats med en internationell hubb är stor.
I dialog med några av Värmlands största företag, Värmlands Handelskammare och Karlstads kommun och Region Värmland har flygplatsledningen under hand försökt locka en kvalitativ operatör till Karlstad Airport. Under våren formades en överenskommelse med företaget BMI Regional om att sätta upp en linje mellan Karlstad och Frankfurt..
Därefter har ett omfattande arbete skett för att ta fram en modell för att långsiktigt säkra flyglinjen ekonomiskt. Karlstads kommun har tidigare fattat beslut om att bilda ett samägt bolag där 49 % ägs av offentliga parter och 51 % av privata parter. Karlstad kommun vill fördela aktiekapitalet på flera offentliga parter i Värmland. Regionstyrelsen beslutade idag att ingå avtal med Karlstads kommun om att till lika delar dela ägandet såväl som det ekonomiska åtagandet.