Regionstyrelsen i korthet 18 december | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 18 december

[PRESSMEDDELANDE] Regionstyrelsens beslut i korthet den 18 december.

Drygt två miljoner kronor till Matregionen
Regionstyrelsen beviljade 2 022 000 kronor till projekt Nordic Innovation Food Arena för projektet Matregionen för perioden 2015–2017. Syftet med projektet är att öka lönsamheten och innovationsgraden inom livsmedelsbranschen i Värmland genom affärsutveckling hos företagen.

Drygt en miljon kronor till Den nya stål- och metallindustrin – kunskap, kvalitet och konkurrenskraft
Regionstyrelsen beviljade 1 050 000 kronor till Stiftelsen Bergsskolan för projektet Den nya stål- och metallindustrin – kunskap, kvalitet och konkurrenskraft för perioden 2015–2017.
Syftet med projektet är att öka konkurrenskraften och långsiktiga tillväxtmöjligheter på internationella marknader för regionens stål-, gjuteri-, metall- och verkstadsföretag.

865 000 kronor till projektet Förstärkt bredbandssamordning
Regionstyrelsen beviljade 865 000 kronor till Region Värmland för projektet Förstärkt bredbandssamordning för åren 2014–2015.
Syftet med projektet är att bidra till att nå mål 33 i Värmlandsstrategin – att alla permanenthushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till år 2020.

800 000 kronor till projektet Genomförandet av Tåg i Tid
Regionstyrelsen beviljade 800 000 kronor till Region Värmland för projektet Genomförandet av Tåg i Tid. Dessa medel ska täcka kommunikationsinsatser, bland annat medborgardialog, och projekt- och processledarresurser.

800 000 kronor till projekt för att utredningar av två viktiga transportstråk
Regionstyrelsen beviljade 800 000 kronor till Region Värmland för projekt Utredningar/åtgärdsvalsstudierför förbättrad tillgänglighet i stråken Oslo–Stockholm och robust sjöfart Göta älv–Trollhättan/Vänern för åren 2015–2017.
Utredningarna ska mynna ut i förslag som förbättrar tillgängligheten i stråket Oslo–Stockholm och som ger robust sjöfart på Göta älv–Trollhättan/Vänern.

En miljon kronor till projektet Förnyelse av fasta utställningar
Regionstyrelsen beviljade en miljon kronor till Värmlands Museum för projektet Förnyelse av fasta utställningar för året 2014.
Syftet med projektet är att förnya de fasta utställningarna på Värmlands Museum i Karlstad och därigenom stärka museets attraktivitet för allmänhet, skolor med flera.

Två miljoner kronor till Nordic Digital Health Center
Regionstyrelsen beviljade två miljoner kronor till Stiftelsen Compare Karlstad för projektet Nordic Digital Health Center för åren 2014–2015.
Syftet med projektet är att etablera ett nationellt center för utveckling och forskning inom området välfärdsprocessutveckling med informationsteknologi.

Perioden för att genomföra Handlingsplan för jämställd förlängs
Värmlands handlingsplan för jämställd tillväxt (Hur Värmland blir en vinnare inom jämställd tillväxt – Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012–2014) togs fram av Region Värmland på uppdrag av regeringen. Handlingsplanen reviderades i år och kopplades då till den regionala utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin 2014–2020. Eftersom handlingsplanen beskriver hur Värmlandsstrategins intentioner ska nås och den anger den strategiska inriktningen för arbetet med att nå jämställd tillväxt valde regionstyrelsen att förlänga planens genomförandetid till 2018.

Region Värmland antar Digital agenda för Värmland – Handlingsplan 2014–2020
Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland, Landstinget i Värmland och den gemensamma Drifts- och servicenämnden Karlstads kommun har i samverkan tagit fram en regional digital agenda för Värmland (Digital agenda för Värmland – Handlingsplan 2014–2020). Den har tagits fram för att inventera redan utförda åtgärder, kartlägga behov och brister och ta fram en handlingsplan för den digitala utvecklingen i Värmland fram till år 2020.
Regionstyrelsen beslutade att anta agendan.

Förslag på principöverenskommelse om pensionsrätt för förtroendevalda inom Region Värmland
En politisk arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på en principöverenskommelse om pensionsrätt för förtroendevalda inom Region Värmland. Enligt den ska en persons förtroendeuppdrag inom Region Värmland och någon av Värmlands 16 kommuner och Landstinget i Värmland räknas ihop och betraktas som att uppdragen har utförts åt en och samma juridiska person.
Regionstyrelsen föreslog att regionfullmäktige ska anta förslaget.

Närtrafik läggs in som möjlighet i trafikförsörjningsprogrammet
Närtrafik är ett sätt att ordna resmöjligheter i områden där linjelagd kollektivtrafik är begränsad. Frågan har studerats och förslaget är att närtrafik ska ingå i kommande översyn av Värmlands trafikförsörjningsprogram, som inleds under 2015. Det innebär att närtrafik i så fall kan införas tidigast från 2017.
Regionstyrelsen föreslog att regionfullmäktige ska anta förslaget.

Beslut om arvodesregler för förtroendevalda inom Region Värmland
Reglerna för arvoden för de förtroendevalda inom Region Värmland föreslås förbli oförändrade för perioden 2015–2018. Regionstyrelsen föreslog att regionfullmäktige ska anta förslaget.

För mer information kontakta:
Tomas Riste, regionråd, tel 054-7011011
Catarina Segersten Larsson, tel 054-7011012