Ny befolkningsprognos för Värmland | Region Värmland

Ny befolkningsprognos för Värmland

[NYHET] Hur en region utvecklas beror på de människor som finns i regionen. Det är människorna som bygger utvecklingen. För att försöka skapa sig en bild av framtiden har Region Värmland tagit fram en befolkningsprognos för åren fram till 2030. Och Värmlands befolkning ser ut att öka tack vare inflyttning från andra länder. 

Befolkningsprognosen bygger på SCB:s riksprognos och antagandena för Värmlands län baseras till stor del på de senaste årens utveckling. Den visar dels vilka förändringar av befolkningens storlek som är att vänta, dels hur åldersfördelningen ser ut att förändras.

Enligt prognosen förväntas födelsenettot, alltså antalet som föds minus antalet som dör, fortsätta att vara negativt. Även flyttnettot inom landet är fortsatt negativt. Fler flyttar från Värmland till resten av landet än tvärt om.

Däremot tycks flyttnetto när det gäller andra länder bli positivt. Fler flyttar från andra länder till Värmland än tvärt om. Sammantaget kommer länets befolkning att växa från dagens 273 815 personer till 282 347 år 2030. Det är en ökning på tre procent.

– Folk från hela världen kommer hit, men här kan man också se betydelsen av närheten till en så stark tillväxtregion som Norge. Vi har stora flyttströmmar mellan Värmland och Norge och under de senaste tio åren har vi i Värmland kunnat redovisa ett plus, säger regionrådet Tomas Riste.

I prognosen är befolkningen indelad i tre åldersgrupper: 0–19 år, 65 år och äldre och däremellan 20–64 år. Den senare gruppen räknas i statistiska sammanhang som den arbetsföra delen av befolkningen. Andelen 65 år och äldre är större i Värmland än i riket medan andelen 20–64 år är mindre. Det betyder att försörjningsbördan är större i Värmland jämfört med riket.

Enligt prognosen kommer gruppen 20–64 år minska och gruppen 65 år och äldre öka i till år 2030. Detta gäller för både Värmland och riket i stort, men i Värmland är dessa förändringar större.

– När försörjningsbördan ökar är det viktigt att vi skapar förutsättningar för dem mellan 20 och 64 år som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden att komma tillbaka. Och för stora grupper handlar det om att få möjlighet att över huvud taget komma in på arbetsmarknaden till att börja med. Det är också viktigt att vi orkar arbeta fram till pensionen, att vi håller oss friska längre, säger regionrådet Stina Höök.

Värmlandsstrategin, som sträcker sig till år 2020, innehåller två mål som direkt handlar om befolkningens utveckling.

Mål 1: ”Nettoinflyttning till Värmland om 5 000 personer till år 2020.” Det handlar alltså om den totala inflyttningen minus den totala utflyttningen. För att nå det målet krävs en nettoinflyttning på 625 personer per år. Enligt prognosen hamnar genomsnittet på 880 personer per år fram till år 2020. Utsikterna att nå mål 1 ser goda ut.

Mål 5: ”Försörjningsbördan i Värmland ska närma sig riksgenomsnittet.” Det ser ut att bli svårare att nå detta mål. Enligt prognosen kommer skillnaden mellan Värmland och riket snarare öka fram till år 2020.

Ladda ner hela prognosen