Regionfullmäktige i korthet 2015-11-13 | Region Värmland

Regionfullmäktige i korthet 2015-11-13

[PRESSMEDDELANDE] Under fredagen hölls regionfullmäktige och hela föredragningslistan och handlingarna hittar du på regionvarmland.se

Här kommer ett sammandrag av ett urval av beslutsärendena.

Köp av aktier i bolaget Oslo–Stockholm 2.55

Regionfullmäktige beslutade under fredagen att Region Värmland ska bli delägare i aktiebolaget Oslo–Stockholm 2.55. Syftet med bolaget är att få till stånd en snabb och tillförlitlig järnvägstrafik på sträckan Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm.

Regionfullmäktige röstade ja till att köpa 25% av aktierna i bolaget för 112 500 kr. (Förslaget från förprojektet var att ägarfördelningen ska vara: Örebro Rådhus AB 25%, Region Värmland 25%, Karlstads kommun 25% och Region Örebro Län 25%.)

Fullmäktige beslutade också att bolaget ska få ett årligt driftsbidrag på 1 miljon kronor från och med 2016, samt att 100 000 kronor ska skjutas till i aktieägartillskott för det inledande arbetet.

Bolagsbildningen har sitt ursprung i en avsiktsförklaring om samarbete som gjordes under Almedalen 2014 mellan Region Värmland, Region Örebro Län, Karlstads kommun och Örebro kommun.

Till styrelseledamöter i bolaget valdes Tomas Riste och Stina Höök. Suppleant är Åsa Johansson.

Verksamhetsplan och budget 2016-2018

Regionfullmäktige beslutade att anta förslaget till verksamhetsplan för de kommande åren.

Några av de satsningar som görs inför perioden är:

– Uppräkning av årsanslagen till Wermland Opera och Värmlands Museum med 2,5 %

– Arbete för att få till stånd snabbare tågförbindelser genom bolaget Oslo-Stockholm 2.55

– Fortsatt årsanslag till Visit Värmland

– Utredningen av förutsättningarna för ett eventuellt bildande av regionkommun tillsammans med Landstinget i Värmland

Regionbildningsprocessen

Regionfullmäktige beslutade att skriva under avsiktsförklaringen för medverkan i regionbildningsprocessen. Processen går ut på att utreda förutsättningarna för att Region Värmland och Landstinget i Värmland tillsammans ska bilda regionkommun.

Motion om kontanthantering i Värmland

Ledamöterna Anders Nilsson (V) och Ann-Marie Wallouch (V) föreslog i en motion att Region Värmland ska få i uppdrag att driva frågan om kontanthantering på fler bankkontor i Värmland. Arbetet skulle i så fall göras tillsammans med Länsstyrelsen, Handelskammaren och andra aktörer, enligt Vänsterpartiet.

Regionfullmäktige beslutade att remittera motionen till regionstyrelsen.

Motion om strategi för livsmedel och gröna näringar

Värmlandssamverkan (M, C, KD, FP, MP och SIV) föreslog i en motion att Region Värmland, tillsammans med medlemmarna och andra intressenter, ska arbeta fram en strategi för livsmedel och gröna näringar. En liknande strategi har enligt motionen tagits fram i Västra Götalands-regionen.

Regionfullmäktige beslutade att remittera motionen till regionstyrelsen.

Kontakt:

Tomas Riste, regionråd, tel 054-701 10 11

Stina Höök, regionråd, tel 054-701 10 12