Lång resa till dagens bredbandsbeslut | Region Värmland

Lång resa till dagens bredbandsbeslut

[PRESSMEDDELANDE] Värmland får drygt 30 EU-miljoner för att bygga ut bredbandet i länet. Det beslutades idag. Och med den medfinansiering som alltid krävs landar totalsumman på 61 miljoner kronor. Men vägen hit har varit krokig.

De 30 miljoner kronorna kommer från Europeiska Regionalfonden och det är Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige som idag har fattat beslutet. Medfinansieringen med lika mycket pengar kommer från Region Värmland och berörda kommunerna.
Dagens beslut gäller investeringar i Hagfors, Forshaga, Eda, Torsby och Karlstad – och det är Torsby som får det största bidraget, totalt 31 miljoner kronor.
Detta är det första av tre projekt som Region Värmland kommer att söka för att täcka in hela Värmland i slutändan. Sammanlagt har 300 miljoner kronor i Europeiska Regionalfonden vikts åt bredbandsinvesteringar i Värmland, Dalarna och Gävleborg.
Pengarna ska användas för att bygga ut näten som binder samman orter och platser. Det handlar inte om bredband ända fram till företag och privatpersoner. Meningen är att de ska ansluta sig till dessa nätverks slutpunkter, så kallade noder, bland annat genom att bilda bredbandsföreningar. Det finns bidrag att söka även för det och det hanteras av Länsstyrelsen Värmland.
– Vägen till dagens beslut har varit lång och emellanåt ganska svettig. Det känns otroligt bra att vi nu har baxat detta över krönet, säger Tomas Riste.
– För att hela Värmland ska kunna utvecklas är det en absolut nödvändighet med bredband överallt. Det gäller inte minst möjligheten att utveckla framtidens välfärd, men också den allt ökande besöksnäringen, fortsätter Stina Höök.

 

Bakgrund – en lång process

2012
De offentliga aktörerna i Värmland enades om att utbyggnaden av bredbandsnätet var prioriterat och Region Värmland skrev i ett remissyttrande till EU-kommissionen att EU-pengar borde få användas till att bygga ut bredbandsnätet – något som då inte var tillåtet i det liggande förslaget.

2013
EU ändrade sin förordning så att stöd till bredbandsinvesteringar blev möjligt.
Region Värmland tog fram en bredbandsstrategi för Värmland.
Region Värmland avsatte 50 miljoner kronor för åren 2014–2020 för att kunna medfinanisera kommande EU-bidrag.

2014
EU-kommissionen meddelade att bidrag för bredbandsinvesteringar enbart ska gå till länder med mindre utvecklat bredbandsnät. Och Sverige var inte ett av dem. Region Värmland påbörjade ett intensivt lobbyarbete för att visa att delar av Sverige har lika stora stödbehov när det gäller bredband som vissa länder som var stödberättigade.
EU-kommissionen ändrade sitt beslut och öppnade för bidrag till bredbandsinvesteringar i Värmland, Dalarna och Gälveborg (Norra Mellansverige).
Region Värmland deltog i arbetet med att ta fram Europeiska Regionalfondsprogrammet för Norra Mellansverige 2014–2020 och kommissionen godkände därefter det.

2015
En ny förordning antogs och den reglerar vilka bredbandsinvesteringar som kommer att vara sökbara.
Dialog med Tillväxtverket i flera omgångar för att kriterierna för att kunna söka bredbandsbidrag ska bli rimliga.
Samordning av de värmländska kommunerna inför ansökningarna av bidrag för bredbandsinvesteringar.
En första ansökan lämnades in för fem kommuner.
Partnerskapet Norra Mellansverige fattade det första beslutet som gäller bredbandsinvesteringar i Värmland.
Kontakt
Tomas Riste (S), ordförande regionstyrelsen (tillika regionråd)
054-701 10 11

Stina Höök (M), 2:e vice ordförande regionstyrelsen (tillika regionråd)
054-701 10 12