Värmlands svar till Indelningskommittén | Region Värmland

Värmlands svar till Indelningskommittén

[NYHET] Om Värmland ska bilda större region finns det enligt länets kontaktpersoner två alternativ: Region Svealand, byggd på nuvarande mellansvenska hälso- sjukvårdsregion, eller en ny region tillsammans med Västra Götalandsregionen.

Värmlands kontaktpersoner är landstingsråden Fredrik Larsson (M) och Jane Larsson (C), regionrådet Tomas Riste (S) och kommunalrådet Åsa Johansson (S). De är utsedda av styrelserna i landstinget och Region Värmland för att ingå i SKL:s beredningsgrupp i syfte att vara ett bollplank till den kommitté som har i uppdrag att föreslå en ny indelning av Sverige i betydligt färre regioner och landsting än dagens organisation.

På måndagen sände de fyra in svaren på ett antal frågor från Indelningskommittén. Frågor som bland annat handlar om vilka statliga myndigheter som bör organiseras efter en ny regionindelning och hur den nya regionkartan ska se ut. Är de sex kriterier för en framtida regionindelning som Ansvarskommittén föreslog 2007 fortsatt relevanta? Enligt Ansvarskommitténs förslag ska till exempel varje ny region ha ett regionsjukhus och minst ett universitet med betydande forskning. Den statliga organisationen, liksom arbetsmarknadsregionerna som de bedöms se ut 2030 ska följa regionindelningen. Dessutom bör regionerna ha mellan en och två miljoner invånare och definitivt inte under en halv miljon om det inte finns mycket starka skäl. Slutligen skall medborgarna känna ”anknytning” till de nya regionerna.

I det värmländska svaret framhålls att fem av sex kriterier från Ansvarskommittén är relevanta medan det råder oenighet om hur liten en region kan vara. Flera företrädare i Värmland menar att det fullt möjligt med regioner som har färre än en halv miljon invånare. Men det finns även företrädare som anser att två miljoner går att överskrida, skriver kontaktpersonerna i sitt svar.

Kontakt

Tomas Riste, regionråd (S)
054-701 10 11

Fredrik Larsson, landstingsråd (M)
070-662 91 93

Jane Larsson, landstingsråd (C)
070-626 24 56

Åsa Johansson, kommunalråd Hagfors (S)
0563-185 30

Fakta

Indelningskommittén ska föreslå en ny indelning av Sverige i betydligt färre regioner och landsting än dagens organisation.

I den mellansvenska hälso- och sjukvårdsregionen, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, ingår:

  • Landstinget Dalarna
  • Landstinget Sörmland
  • Landstinget i Uppsala län
  • Landstinget i Värmland
  • Landstinget Västmanland
  • Region Gävleborg
  • Region Örebro län