50 miljoner till Akademin för smart specialisering | Region Värmland

50 miljoner till Akademin för smart specialisering

[PRESSMEDDELANDE] Idag har regionstyrelsen beslutat att Region Värmland under en femårsperiod går in med 50 miljoner kronor i Akademin för smart specialisering – en plattform för förnyelse av värmländskt näringsliv, offentlig sektor och forskningen vid Karlstads universitet.
Akademin startas gemensamt med Karlstads universitet som kommer att bidra med lika mycket medel.

Satsningen är en fortsättning på den avsiktsförklaring som gjordes för perioden 2010–2014 då tio nya professurer inrättades vid Karlstads universitet. Även denna gång handlar det om ett forskningssamarbete och det sträcker sig till år 2020.
Akademin för smart specialisering ska skapa mer nytta av forskningen för det värmländska näringslivet, landstinget och kommunerna, och den ska stärka de värmländska forskningsmiljöerna.
– Ett av målen är att forskningen i Karlstad ska vara av så hög kvalitet att de drar in mer externa medel till universitetet. Vi kan se att tidigare satsningar har bidragit till att exempelvis KK-stiftelsen och Vinnova har satsat mycket medel på forskning i Karlstad, säger Tomas Riste, regionråd.
– Akademin för smart specialisering bidrar till att stärka Karlstads universitets forskning och utbildning. Vi ser fram emot att utveckla samverkan än mer med näringslivet och den offentliga sektorn, säger Åsa Bergenheim, rektor vid Karlstads universitet.
Stina Höök, regionråd (M), konstaterar att satsningen bryter ny mark:
– Det är unikt i Sverige att göra ett så omfattande samarbete mellan en region och ett lärosäte. Vi tror att detta blir ett kraftfullt verktyg i förnyelsen av värmländskt näringsliv, offentlig sektor och forskningen vid universitetet.
Begreppet ”Smart specialisering” handlar om att finna områden som en region redan är stark inom och där det finns möjlighet att bli internationellt konkurrenskraftig. I Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för specialisering, en understrategi till Värmlandsstrategin, pekas sex sådana områden ut:
• Värdeskapande tjänster
• Skoglig bioekonomi
• Digitalisering av välfärdstjänster
• Avancerad tillverkning och komplexa system
• Naturen, kulturen och platsens digitaliserade upplevelser
• Systemlösningar med solel
Dessa sex områden ligger till grund för Akademin för smart specialisering. Akademin ska styras gemensamt av Karlstads universitet och Region Värmland och den ska fungera som en mötesplats för forskare, företag, samhällsaktörer, finansiärer och entreprenörer.
Genom att man kopplar ihop forskning, innovation och utbildning ska Akademin också rusta studenterna vid Karlstads universitet så att de efter avslutad utbildning ska komma ut i det värmländska näringslivet och där driva utveckling inom de sex prioriterade områdena.
Idag har alltså regionstyrelsen tagit sitt beslut om samarbetet. Den 23 mars fattar rektor Åsa Bergenheim sitt beslut. Därefter skriver Region Värmland och Karlstads universitet på det gemensamma avtalet.
Akademin för smart specialisering presenteras internationellt på en konferens i Bryssel 1–2 juni. Den 4 oktober presenteras den nationellt i samband med att den andra nationella konferensen om smart specialisering arrangeras i Karlstad.

Kontakt

Tomas Riste, regionråd, Region Värmland, 054-701 1010
Stina Höök, regionråd, Region Värmland, 054-701 1011
Åsa Bergenheim, rektor, Karlstads universitet, 054- 700 20 01