Regeringens prioriteringar i EU-arbetet under 2016 | Region Värmland

Regeringens prioriteringar i EU-arbetet under 2016

[NYHET] Den 21 mars presenterade regeringen årets politiska prioriteringar på EU-området. Under 2016 kommer regeringen i EU-arbetet prioritera och fokusera på ett socialt Europa för jobb och tillväxt, en ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik, en solidarisk flykting- och migrationspolitik samt en säker omvärld.

Inledningsvis lyfter regeringen situationen i omvärlden och dess konsekvenser. Det handlar framförallt om flyktingkrisen och terrorattackerna som måste hanteras av ett samlat EU. För att fortsätta utgöra en stark röst på EU-arenan har regeringen identifierat tre huvudprioriteringar för 2016:

  • En solidarisk flykting- och migrationspolitik och en säker omvärld

Inom migrationsområdet vill regeringen bland annat verka för ett gemensamt asylsystem inom EU. Målet är att det gemensamma asyl- och migrationspolitiken ska förnyas eller att det befintliga systemet stärks upp. Regeringen vill även arbeta med den så kallade ”externa dimensionen” av migration. Detta innebär att  regeringen kommer arbeta för en gemensam utrikespolitik med ett specifikt intresse av att samarbeta med Turkiet och västra Balkan. En viktig ambition inom denna prioritering är även att bidra till en säker omvärld präglat av demokrati, stabilitet och ekonomisk utveckling.

  • Ett socialt Europa för jobb och hållbar tillväxt

Regeringen anser att de senaste årens ekonomiska kris har utmanat sammanhållningen i Europa. Samhällen har utsatts för stora påfrestningar och skillnaderna mellan olika grupper har ökat. För att skapa en hållbar ekonomi och fler jobb behövs det reformer i Europas ekonomier och arbetsmarknader. Detta med målet att få fler människor på arbetsmarknaden. Regeringen ska även arbeta för en arbetsmarknad som är till för alla. Här understryks också att en hållbar tillväxt kräver både ett jämställdhets- och ett inkluderande perspektiv. Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden måste främjas.

  •  Ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik

Inom den tredje prioriteringen vill regeringen arbeta för en hållbar framtid för vår planet. Här krävs det en sammanhållen och ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik på EU-nivå. För att nå klimat- och energimålen till år 2030, anser regeringen att det kommande EU-förslag  måste utformas i linje med de uttalade ambitionen i Paris (COP2). Regeringen vill även verka för en ambitiös miljöpolitik med en giftfri miljö, där kemikalier fasas ut eller ersätts. En prioritering är att arbeta för ett resurseffektivt samhälle och för en minskad miljö- och klimatpåverkan.

Regeringens prioriteringar för 2016 finner du här