Reformering av det gemensamma asylsystemet | Region Värmland

Reformering av det gemensamma asylsystemet

[NYHET] Kommissionen föreslår nu olika handlingsalternativ för att reformera det gemensamma asylsystemet för fördelning av asylsökande mellan medlemsstaterna. Målet är även ta fram säkra och lagliga sätt att resa till Europa.

Den 6 april inledde kommissionen arbetet med att reformera om det gemensamma asylsystemet. Kommissionen föreslår olika handelsalternativ med syftet att skapa ett rättvist och hållbart system för fördelning av asylsökande mellan medlemsstaterna. Målet är att genomföra ytterligare en harmonisering av asylförfarandena samt normer för att skapa lika villkor inom hela Europa. Kommissionen föreslår även åtgärder för att säkerställa trygga och väl förvaltade vägar för laglig migration till Europa.

Kommissionens fem prioriterade områden där det krävs förbättringar av det gemensamma asylsystemet:

  • Dublinförordningen: Inrätta ett hållbart och rättvist system för att avgöra vilken medlemsstat som ansvarar för att pröva asylansökan. Denna reformering kommer generera en bättre hantering av ett stort antal ankommande migranter och åstadkomma en rättvis ansvarsfördelning.
  • Asylprövningsdirektivet: Fastställer gemensamma regler för skydd och garantier för att få tillgång till ett rättvist och effektivt asylförfarande. I bland annat kommer kommissionen att föreslå en ny förordning med syfte att ersätta direktivet om asylförfaranden samt en ny förordning som ska ersätta direktivet om kvalifikationer.  
  • Skyddsdirektivet: Fastställa gemensamma grunder för att bevilja internationellt skydd och förutser en rad rättigheter för mottagarna (uppehållstillstånd, resehandlingar, tillgång till arbete och utbildning, social välfärd och sjukvård). Syftet med dessa grunder handlar bland annat om att förebygga sekundär förflyttning inom EU. 
  • Europeiskt stödkontor: Utvidgning av uppdraget för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO). Detta ska ge kontoret en ny roll i genomförandet av politiken och en starkare operativ roll.
  • Eurodac-förordningen: Förstärkning av Eurodacsystemet för att underlätta tillämpningen av ett reformerat Dublinsystem. Målet är bland annat att motverka irregulär migration samt spara och dela ut uppgifter om fingeravtryck genom en asylfingeravtrycksdatabas.

Kommissionen kommer att arbeta med en rad åtgärder för laglig migration till Europa och integrationsstrategier:

  • Ett strukturerat vidarebosättningssystem.
  • Reform av direktivet om EU:s blåkort.
  • Åtgärder för att locka till sig och stödja innovativa företag.
  • En utvärdering enligt Refit-programmet av gällande bestämmelser om laglig migration.
  • Fortsatt nära samarbete med tredje land.

EU-kommissionen planerar även att lägga fram en EU-handlingsplan för integration.

 

Läs mer om europeiska migrationsagenda här

Läs mer om EU-kommissionens pressmeddelande kring reformeringen här