Regionfullmäktige i korthet 2016-04-29 | Region Värmland

Regionfullmäktige i korthet 2016-04-29

[PRESSMEDDELANDE] Under fredagen hölls regionfullmäktige och hela föredragningslistan och handlingarna hittar du på regionvarmland.se

Här kommer ett sammandrag av ett urval av beslutsärendena.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Regionfullmäktige antog styrdokumentet ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning”. Det beskriver på ett övergripande och samlat sätt Region Värmlands ekonomistyrning. Det ersätter det sju år gamla styrdokumentet ”Ekonomistyrning – grundläggande principer”.

Region Värmland undertecknar CEMR-deklarationen

Anne-Marie Wallouch (V) och Anders Nilsson (V) har i en motion föreslagit att Region Värmland ska underteckna CEMR-deklarationen som är den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Den är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen följs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.
Regionfullmäktige beslutade att Region Värmland ska bifalla motionen och underteckna CEMR-deklarationen. Bakgrunden är bland annat att Region Värmland inom det regionala tillväxtuppdraget har ett särskilt ansvar för jämställdhetsfrågor.

Svar på motion om kontanthantering

Ledamöterna Anders Nilsson (V) och Ann-Marie Wallouch (V) föreslog i en motion att Region Värmland ska få i uppdrag att driva frågan om kontanthantering på fler bankkontor i Värmland. Arbetet skulle i så fall göras tillsammans med Länsstyrelsen Värmland, Handelskammaren Värmland och andra aktörer.
Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Svar på motion om livsmedel och gröna näringar

Värmlandssamverkan (M, C, KD, L, MP och SIV) föreslog i en motion att Region Värmland, tillsammans med medlemmarna och andra intressenter, ska arbeta fram en strategi för livsmedel och gröna näringar. En liknande strategi har enligt motionen tagits fram i Västra Götalandsregionen.
Regionfullmäktige biföll motionen.

Motion om att inkludera bolag i riktlinjer till representationspolicyn

Värmlandssamverkan (M, C, KD, L, MP och SIV) föreslog i en motion att ”Riktlinjer till representationspolicyn” också ska gälla Region Värmlands bolag. Motionärerna vill också att Region Värmland bör verka för att det även i bolag med minoritetsägande ska finnas en representionspolicy som ligger i linje med Region Värmlands riktlinjer för representation.
Regionfullmäktige beslutade att remittera motionen till regionstyrelsen

Motion om strategi för hållbar IT

Värmlandssamverkan (M, C, KD, L, MP och SIV) föreslog i en motion att Region Värmland ska ta fram en strategi för hållbar IT inom verksamheten. Den ska innefatta såväl sociala aspekter som miljöaspekter. Bland annat ska IT-verksamheten minimera energianvändningen och återanvända och återvinna uttjänta produkter på korrekt sätt.
Regionfullmäktige beslutade att remittera motionen till regionstyrelsen.

 

Kontakt
Tomas Riste, regionråd, tel 054-701 10 11
Stina Höök, regionråd, tel 054-701 10 12