Regionstyrelsen i korthet 2016-09-22 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 2016-09-22

[NYHET] Regionstyrelsen sammanträdde 2016-09-22. Här redovisas de större besluten i korthet.

Förslag till remissvar på delbetänkande av indelningskommittén ”Regional indelning-tre nya län” SOU 2016:48

Region Värmland har liksom de värmländska kommunerna och Landstinget i Värmland ombetts svara på Indelningskommitténs remiss angående regional indelning – tre nya län SOU 2016:48.

På regionstyrelsen diskuterades det förslag till remissvar som tagits fram på tjänstemannanivå. Enligt förslaget ställer sig Region Värmland bakom Indelningskommitténs förslag att dela in Sverige i sex större regioner. Region Värmland anser också att det utifrån ett regionalekonomiskt och utvecklingsstrategiskt perspektiv finns argument som talar för att Värmland har goda förutsättningar att långsiktigt bygga en konkurrenskraftig region tillsammans med Västra Götaland. Region Värmland anser vidare att Värmland bör bilda region med Västra Götalandsregionen den 1 januari 2019 och att hela landet bör omfattas av förändringen senast 2023.

Styrelsen var dock inte enig i hur remissvaret borde utformas och flera ledamöter begärde därför omröstning. Åtta ledamöter (7 S och 1 C) sa ja till förslaget, 4 ledamöter (2 M, 1 KD, 1 MP) röstade nej. En ledamot (V) avstod från att rösta.

Avsiktsförklaring – medfinansiering av upphandlad flygtrafik från Karlstad Airport

Vikten av en funktionell flygplats med anslutning till en centraleuropeisk hubb uttrycks tydligt i Värmlandsstrategin och är ett av strategins 33 mål.

Efter att flyglinjen Karlstad -Köpenhamn lades ner i februari 2014 formade Karlstad Airport en överenskommelse med flygoperatören BMI Regional om att sätta upp en flyglinje mellan Karlstad och Frankfurt.

Dåvarande lösning med bolaget VNAB visade sig dock inte vara gångbar.

Diskussioner har därför förts med Jönköpings kommun och Region Jönköpings län för att finna en långsiktig lösning. Bland annat har advokatbyrån Lindahl på uppdrag av Region Värmland utrett förutsättningarna att upphandla och finansiera en flyglinje och om det är förenligt med kommunallagen och EU:s statsstödsregler. Lindahls slutsatser är att detta är möjligt.

Regionstyrelsen beslutade vid sitt möte att Region Värmland ställer sig bakom Karlstad Airports beslut att upphandla en flyglinje mellan Karlstad/Jönköping till en centraleuropeisk hubb. Det beslutades också att Region Värmlands upphandlingssamordnare ska bistå Karlstad Airport och Karlstads kommun under upphandlingsprocessen.

Under förutsättning att Karlstad Airport kan uppvisa en rimlig upphandlad driftskostnad såväl som en rimlig fördelning av kostnaden mellan Värmlands två parter (Karlstad kommun/Region Värmland) och Jönköpings kommun avser Region Värmland att via ett regionalt utvecklingsprojekt medfinansiera halva Värmlands totala andel av kostnaden för den upphandlade flyglinjen. Regionstyrelsen förutsätter löpande information i ärendet och fattar slutligt beslut i sedvanlig ordning.

Region Värmlands Internationella strategi 2016-2020

Regionstyrelsen antog Region Värmlands internationella strategi.

Med sitt läge mellan två av Europas huvudstäder, Stockholm och Oslo och närheten till Nordsjön via Vänern, är Värmland en central del av Europa och Världen. Internationellt arbete, både i Värmlands närområde, inom EU och i ett större globalt perspektiv, är en förutsättning för att kunna möta de samhällsutmaningar som Värmland står inför, så som ökad global konkurrens, den demografiska utvecklingen samt klimat-, miljö-och energifrågorna. De flesta samhällsutmaningar kräver internationellt samarbete, detta innebär att Region Värmland behöver driva på i prioriterade frågor på en internationell arena, genom ett stort internationellt engagemang och internationella samarbeten.

Strategin ska vara ett verktyg för Region Värmlands förtroendevalda och anställda i arbetet med att nå de uppsatta målen i Värmlandsstrategin.

Projekt AT-LAB

Regionstyrelsen beviljade 1946 362 kr till Karlstads universitet för projekt AT-LAB – Regionalt laboratorium för additiv tillverkning vid Karlstads universitet för år 2017samt att bemyndiga regiondirektören att fatta beslut för år 2018 om 919 422 kr, år 2019 om 596 774 kr, (totalt 3 462 558 kr), under förutsättning att projektet löper enligt plan och budget.

Det här projektet ingår i specialiseringen Avancerad tillverkning och komplexa system och ska öka konkurrenskraften bland värmländska små-och medelstora företag genom att införa nya resurseffektiva och miljövänliga tillverkningstekniker.

Projekt Solar Värmland

Regionstyrelsen beviljade 846 667 kr till Karlstads universitet för projekt Solar Värmland (Solv) för år 2017 samt att bemyndiga regiondirektören att fatta beslut för år 2018 om 887 516 kr, år 2019 om 929 772 kr, (totalt 2663 956 kr), under förutsättning att projektet löper enligt plan och budget.

Projektet bedrivs inom Akademin för smart specialisering, som är ett samarbete om forskning mellan Karlstads universitet och Region Värmland år 2016 -2020. Det syftar till att fortsätta arbetet med att bygga upp ett starkt forskningsområde och kompetens inom solenergi som kan leda till teknisk innovation hos små och medelstora företag i Värmland.

Projekt Integration för tillväxt

Regionstyrelsen beviljade 725 000 kr till Säffle kommun för projekt Integration för tillväxt för år 2017 samt att bemyndiga regiondirektören att fatta beslut för år 2018 om 725 000 kr, år 2019 om 750 000 kr, (totalt 2 200000 kr), under förutsättning att projektet löper enligt plan och budget.

Projektet ska underlätta för företagen att nyanställa nysvenska samt underlätta för de nyanlända som vill starta företag.

Projekt IFS 2.0

Regionstyrelsen beviljade 3 200 000kr till Almi GävleDala för projekt IFS 2.0 för år 2017-2020.

Projektets mål är att ta fram nya, effektiva metoder (arbetssätt, verktyg) och nätverk som genererar fler lönsamma företag som ägs av personer med utländsk bakgrund.

Projekt Forskningsmiljö för en hållbar skogsbaserad bioekonomi.

Regionstyrelsen beviljade 1 303 304 kr till Karlstads universitet för projekt Forskningsmiljö för en hållbar skogsbaserad bioekonomi för år 2017 samt att bemyndiga regiondirektören att fatta beslut för år 2018 om 1554 000 kr, år 2019 om 1517933 kr, (totalt 4375 249 kr), under förutsättning att projektet löper enligt plan och budget.

Projektet som ingår i specialiseringen Skoglig bioekonomi bedrivs inom Akademin för smart specialisering, som är ett samarbete om forskning mellan Karlstads universitet och Region Värmland år 2016 -2020.

Projekt Energieffektiva systemleveranser i Värmland

Regionstyrelsen beslutade bemyndiga regiondirektören att fatta beslut om 7 500 000 kr till IUC Stål & Verkstad AB för projekt Energieffektiva systemleveranser för åren 2017-2018.

Syftet är att genomföra ett lärprojekt som vänder sig till små- och medelstora företag som genom samverkan i nätverk ökar sin förmåga att konkurrera om större ordrar på marknader genom att arbete med komplexa systemleverenser. Målet är att minska energiförbrukningen med sammanlagt 4800 MWh per år.