Regionstyrelsen i korthet – 161020 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet – 161020

[NYHET] Vid regionstyrelsens sammanträde 20 oktober beslutades bland annat om medel till två projekt, The Bioeconomy Region och Regional forskarskola om undervisningens digitalisering. Regionstyrelsen skickade också två förslag till planer vidare till regionfullmäktige, Värmlands kulturplan 2017–2020 och Regional biblioteksplan 2017–2020. 

Tåg i Tid – avsiktsförklaring 

Regionstyrelsen beslutade att Region Värmland ska underteckna en avsiktsförklaring för Karlstad C med resecentrum. Målet är att ”området kring Karlstad C utvecklas till en attraktiv knutpunkt för nationellt, regionalt och lokalt resande” och syftet är att förbättra förutsättningarna för kollektivt resande. Region Värmlands del i projektet är att definiera funktionskrav och principer för kollektivtrafiken.  

Värmlands kulturplan 2017–2020 

För att Region Värmland ska få fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska en kulturplan upprättas. Vid sammanträdet presenterades ett förslag till Värmlands kulturplan 2017–2020. Förslaget har varit på remiss och 36 yttrande har kommit in. Utifrån dem har förslaget kompletterats. Till kulturplanen finns också en utvecklingsplan för år 2017 som konkretiserar de specifika insatserna och aktiviteterna inom planens prioriterade områden. 

Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att anta kulturplanen och utvecklingsplanen. Styrelsen beslutade också att Region Värmland ska utreda möjligheterna att ge fler aktörer årsanslag, att utreda hur entreprenörskap inom kulturområdet ska kunna utvecklas och utreda hur stödet till arrangörskap kan ökas. 

Regional biblioteksplan 2017–2020 

Region Värmland har tagit fram ett förslag till en regional biblioteksplan för åren 2017–2020. Den ska vara styrande den regionala biblioteksverksamheten och stödjande för kommunala biblioteksplaner. De ska också ge underlag för att utveckla och stimulera samverkan mellan biblioteken i Värmland. Planen avser endast utvecklingsarbete som prioriteras av Region Värmland, inte arbete som görs enskilt eller tillsammans på de egna biblioteken. 

Förslaget har varit på remiss och 21 svar har kommit in.  

Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att anta biblioteksplanen. 

Medel till projektet The Bioeconomy Region 

Region Värmlands styrelse beslutade att bevilja 4,6 miljoner kronor till projektet The Bioeconomy Region. Deltagarna i projektet är Region Värmland, Region Dalarna, The Paper Province och fylkeskommunerna Akershus, Hedmark, Oppland och Østfold. Projektets mål är att öka den internationella konkurrenskraften, marknaden och därmed tillväxten för små och medelstora företag som producerar biobaserade produkter och tjänster. Projektet bidrar till Värmlandsstrategins åtgärd Ett resurseffektivare samhälle genom att arbeta med tekniska förbättringar och utveckling inom området bioekonomi. 

Medel till Regional forskarskola om undervisningens digitalisering 

Region Värmlands styrelse beslutade vid sitt sammanträde att bevilja 1 787 500 kronor till Karlstads universitets projekt Regional forskarskola om undervisningens digitalisering. Regiondirektören fick bemyndigande att ta beslut om ytterligare 1 637 500 kronor för år 2018 om projektet löper enligt plan och budget. Projektets mål är att öka den digitala kompetensen bland lärare och i förlängningen elever.  Projektet bidrar mycket väl till Värmlandsstrategins åtgärd Mer forskning och innovation.