Regionfullmäktige i korthet 20161208 | Region Värmland

Regionfullmäktige i korthet 20161208

[NYHET] Region Värmlands fullmäktige sammanträdde torsdagen 8 december. Detta är ett urval av ärendena i korthet. 

Värmlands kulturplan 2017–2020

För att Region Värmland ska få fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska en kulturplan upprättas. Vid sammanträdet presenterades ett förslag till Värmlands kulturplan 2017–2020. Förslaget har varit på remiss och 36 yttrande har kommit in. Utifrån dem har förslaget kompletterats. Till kulturplanen finns också en utvecklingsplan för år 2017 som konkretiserar de specifika insatserna och aktiviteterna inom planens prioriterade områden. Regionfullmäktige beslutade att anta kulturplanen och utvecklingsplanen.

Regional biblioteksplan 2017–2020

Region Värmland har tagit fram ett förslag till en regional biblioteksplan för åren 2017–2020. Den ska vara styrande för den regionala biblioteksverksamheten och stödjande för kommunala biblioteksplaner. De ska också ge underlag för att utveckla och stimulera samverkan mellan biblioteken i Värmland. Planen avser endast utvecklingsarbete som prioriteras av Region Värmland, inte arbete som görs enskilt eller tillsammans på de egna biblioteken. Förslaget har varit på remiss och 21 svar har kommit in. Regionfullmäktige beslutade att anta biblioteksplanen.

Beslut om att ta det egna kapitalet i anspråk

Region Värmland har tagit fram en regional bredbandsstrategi med målsättningen att alla permanenthushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband till år 2020. För att få EU-medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden tänker Region Värmland gå in med en tredje ansökan vilket kräver medfinansiering på 22,2 mkr. För att hantera medfinansieringen och samtidigt säkerställa att det finns projektmedel för andra regionala satsningar under perioden, avsätter Region Värmland 23 miljoner kronor av det egna kapitalet för fortsatt bredbandsutbyggnad i de värmländska kommunerna.

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017–2021

Regionfullmäktige beslutade i april 2015 att trafikförsörjningsprogrammet, som anger den långsiktiga utvecklingen för kollektivtrafiken i Värmland, skulle revideras. Ett förslag har nu tagits fram och regionfullmäktige beslutade att fastställa förslaget och nivå för ägarbidrag för åren 2018–2021 till Värmlandstrafik AB.

Svar på motion om att inkludera bolag i Region Värmlands representationspolicy

Region Värmland har riktlinjer till representationspolicy som gäller samtliga anställda och förtroendevalda inom Region Värmland oavsett finansiering. Representationspolicyn är ett uttryck för den värdegrund Region Värmland står för. I en motion från Värmlandssamverkan (M, MP, L, SIV, KD, C) föreslås Region Värmland även inkludera bolag i Region Värmlands representationspolicy.

Regionfullmäktige beslutade att helägda bolag ska följa Region Värmlands representationspolicy och interna riktlinjer till representationspolicyn. Fullmäktige beslutade också att för bolag och stiftelser, som Region Värmland direkt eller indirekt har ett ägande eller annat inflytande som överstiger 20 procent, ska Region Värmland verka för att organisationerna i möjligaste mån följer för av Region Värmland antagen representationspolicy och interna riktlinjer till representationspolicyn.

Svar på motion om att ta fram en strategi för hållbar IT

Stina Höök (M), Ola Persson (C), Jesper Johansson (MP), Elisabeth Kihlström (KD), Gösta Frödin (FP) och Marianne Utterdahl (SIV) har i en motion, väckt vid regionfullmäktige den 29 april 2016, föreslagit att Region Värmland ska ta fram en strategi för hållbar IT. Strategin ska innehålla såväl sociala aspekter som miljöaspekter. Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen om att ta fram en strategi för hållbar IT.

Svar på motion Värmland en smart region, med smarta städer och landsbygd

Regionfullmäktige beslutade att bifalla en motion från Värmlandssamverkan angående smarta städer och smart landsbygd.

Runt om i världen arbetas det på att utveckla så kallade smarta städer. Begreppet innebär bland annat en digitalisering av städer som en lösning på urbaniseringens många utmaningar. Med stöd av digitala system och ett digitalt förhållningsätt vill man hitta smartare sätt att koppla ihop människor och nyttja resurser effektivare inom allt från transporter till delningsekonomi.

Men genom att bara fokusera på smarta städer riskerar man att skapa ännu större klyftor mellan stad och land skriver Värmlandssamverkan i sin motion. Därför behöver man även arbeta för att utveckla en smart landsbygd. Möjligheterna att arbeta, besöka och bo på landsbygden ökar dramatiskt om digitaliseringens möjligheter nyttjas.

Regionfullmäktige beslutade att remittera motionen till regionstyrelsen för beslut.