Regionstyrelsen i korthet 20161216 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 20161216

På fredagen 16 december hade Region Värmlands styrelse sammanträde. Här är besluten i korthet.

Beslut om att avsätta medel ur länstransportplanen för att hantera transporter till och från Gruvöns bruk

Regionstyrelsen beslutade att godkänna att fem miljoner kronor ur länstransportplanen avsätts för att hantera transporter till och från Gruvöns bruk i Grums kommun. Bakgrunden är att Region Värmland tillsammans med Trafikverket, Grums kommun och Billerud Korsnäs har arbetat fram lösningar för att på kort sikt möjliggöra järnvägstransporter till och från Gruvöns bruk i samband med att den nya kartongmaskinen förväntas tas i bruk i början av 2019. Då investeringen är angelägen för såväl Värmland som Grums kommun avsätter Region Värmland fem miljoner kronor ur länstransportplanen för att främja och möjliggöra etableringen av den nya fabriken. Medlen avsätts som statlig medfinansiering till Grums kommun för gång- och cykelåtgärder mellan Grums samhälle och fabriksområdet samt andra mindre åtgärder. Medlen tas från åtgärdspotterna för marknadsanpassning, trafiksäkerhet, trimning, miljö och cykel. Trafikverket ansvarar för att avsatta medel inte används till annat än gällande förordningar medger.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för samarbetsavtal 2017–2019 mellan Region Värmland och Svenska Rallyt AB

Svenska Rallyt är Sveriges internationellt mest uppmärksammade återkommande sportarrangemang som lockar 200 000 besökare och som runt 100 miljoner TV-tittare följer. Rallyt går till största delen i Värmland. Utifrån det beslutade regionstyrelsen att avsätta en miljon kronor per år i tre år för marknadsföringsinsatser i form av TV- och webbsändningar i omkring 290 länder. Marknadsföringen ska ske som ett samarbete mellan Region Värmland och Svenska Rallyt.

Medfinansiering av upphandlad flygtrafik från Karlstad Airport

Karlstad Airport hade vid sammanträdet inte tagit tilldelningsbeslutet om vilket bolag som vunnit upphandlingen om flygtrafik mellan Karlstad och en internationell flyghubb. Därför beslutade regionstyrelsen att ge arbetsutskottet i uppdrag att på delegation fatta beslut om medfinansiering, under förutsättning att det finns ett tilldelningsbeslut.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Bidrag till projekt/arrangemang inom kulturområdet

Regionstyrelsen beslutade att inom ramen för regionala projektmedel avsätta en ram för år 2016 på 2 000 000 kronor för beviljning av mindre kulturprojekt/arrangemang enligt särskilda fastställda riktlinjer. Målsättningen är att stödja ett 50-tal projekt/arrangemangframförallt inom scenkonst, form/bildkonst, musik och barn/ungdom

Återremitterat ärende – Beslut om att bevilja medel till Färjestad BK för samverkansprojekt Schystare Kommunikation–vidareutveckling till framtagande av Koncept ”Schyst Idrott”

Vid regionstyrelsens möte den 25 augusti 2016 presenterades samverkansprojektet Schystare kommunikation som handlar om att öka medvetenheten om jämlik, inkluderande kommunikation hos målgrupper som Region Värmland normalt inte når. Syftet var att jobba med attitydpåverkan utifrån bland annat Region Värmlands handbok Schyst- en inspirationskälla till jämlik kommunikation. Projektet fick dock utstå en del kritik.
Styrelsen bedömde projektet och dess grundidé som bra och angelägen eftersom det är ett av Region Värmlands uppdrag att arbeta med jämställdhet och jämställdhetsintegrering men ansåg innehållet behöver fördjupas och modellen utvecklas. Styrelsen beslutade att återremittera ärendet med uppdrag att förtydliga, fördjupa och bredda innehållet i projektet och finna modell för projektet som speglar projektets form.
Sedan ärendet återremitterades i augusti har Region Värmland fått ett utökat uppdrag samt utökade resurser för arbetet med jämställd regional tillväxt. Detta möjliggör att ta ett större grepp kring områden och grupper som Region Värmland bedömer viktiga för jämställdhetsarbetet. Ett sådant område är idrottsrörelsen. Region Värmland kommer tillsammans med SISU idrottsutbildarna, Värmlands idrottsförbund, Färjestads BK samt fler föreningar, att arbeta med föreläsningar och workshops, inom ämnet jämlik kommunikation, men utifrån miljöer, människor och situationer som är relevanta för idrottsrörelsen. Resultatet ska bli ett metodmaterial och utbildningspaket med arbetsnamnet Schyst idrott som SISU därefter får ta över och använda i sina utbildningar i klubbarna runt om i Värmland. Framtagande av material mm finansieras genom Region Värmlands befintliga medel för jämställdhetsintegrering och är därför inte föremål för särskilt politiskt beslut.
I och med att kriterierna för återremissen om att förtydliga, fördjupa och bredda ärendet är uppfyllda och övergår i annat koncept, ”Schyst idrott”, beslutade Regionstyrelsen att avsluta återremitterat ärende ”Beslut om att bevilja medel till Färjestad BK för samverkansprojekt Schystare Kommunikation”.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för samarbetsavtal med Färjestad BK

Regionstyrelsen beslutade att bevilja 300 000 kronor till Region Värmland för samarbetsavtal med Färjestad BK för perioden 2017/2018 för att exponera budskap kring jämställdhet och mansnormer. Genom åren har mycket av jämställdhetsarbetet riktats mot kvinnor. Region Värmland ser ett behov av att lyfta att jämställdhet handlar lika mycket om män. Region Värmland avser därför att använda Färjestad BKs kanalmix för att i en miljö där många män regelbundet vistas exponera budskap kring jämställdhet och mansnormer i syfte att påverka attityder och höja kunskapen kring att alla tjänar på jämställdhet.
Regionstyrelsen beslutade också att den regelbundet ska få ta del av hur arbetet med ”Schyst idrott” förlöper inom ramen för arbetet med jämställd regional tillväxt. Särskild fokus kommer att läggas på SISU Idrottsutbildarna och Värmlands Idrottsförbund (se Återremitterat ärende -Beslut om att bevilja medel till Färjestad BK för samverkansprojekt Schystare Kommunikation–vidareutveckling till framtagande av Koncept ”Schyst Idrott”)

Förslag till remissyttrande angående regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2016-2020

Regionstyrelsen godkände förslag till remissyttrande angående regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2016-2020. Länsstyrelsen i Värmland har, utifrån sitt uppdrag inom miljömålsarbetet, tagit fram ett förslag till regionalt åtgärdsprogram för samverkan och en kraftsamling. Syftet med åtgärdsprogrammet är att öka förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen och därmed förbättra länets miljötillstånd. Region Värmland fick under oktober månad remittering av Åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen i Värmlands län 2016-2020. Remisstiden löper ut den 26 december 2016. Region Värmlands förslag till remiss tar sin utgångspunkt i det arbete som Region Värmland har som knyter an till de områden som förslaget berör. Det handlar främst om den skogliga bioekonomin, minskad användning av fossila bränslen, en hållbar landsbygdsutveckling samt bredbandsutbyggnad. Region Värmland lyfter att det är viktigt att det finns balans mellan olika samhällsvärden, såsom till exempel natur- och friluftsvärden och andra regionala utvecklingsvärden.

Avsiktsförklaring kring Värmlands Museums utvecklingsambitioner

Regionstyrelsen beslutade att anta en avsiktsförklaring för Värmlands Museums utvecklingsambitioner. Den går ut på att Region Värmland och Karlstads kommun går med på öka driftsbidraget för att finansiera en planerad ombyggnad av museet. Ombyggnationen handlar dels om att öka tillgängligheten, dels om att öka museets attraktivitet. Driftsbidraget ökas med maximalt fem miljoner kronor för att täcka den faktiska nettokostnadshöjning som ombyggnationen medför. Finansieringen fördelas med 60 procent för Region Värmland och 40 procent för Karlstads kommun. Bidraget beviljas som en del av ordinarie årsanslag till museet.

Remiss åtgärdsvalsstudie E18 Valnäs–Riksgränsen

Trafikverket genomför under 2016 en åtgärdsvalsstudie för E 18, sträckan Valnäs- Riksgränsen. Fokus i åtgärdsvalstudien ligger på trafiksäkerhet och framkomlighet. Remisstiden går ut den 20 december 2016, vilket inte möjliggör för sedvanlig politisk hantering. Skälet till den korta remisstiden är att underlagsmaterial till nationell plan behöver vara färdigställt under december månad. Regionstyrelsen beslutade att delegera till regionstyrelsens ordförande och regionstyrelsens andra vice ordförande att underteckna remissvar för åtgärdsvalsstudie E18 Valnäs- Riksgränsen –remiss från Trafikverket.

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande, (S), tel 054- 701 10 11
Stina Höök, regionstyrelsens andre vice ordförande, (M), tel 054- 701 10 12