Lägesrapport om handlingsplanen för cirkulär ekonomi | Region Värmland

Lägesrapport om handlingsplanen för cirkulär ekonomi

[NYHET] EU-kommissionen har tagit fram en rapport om implementeringen av handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi-paketet antogs av kommissionen i december 2015 och innehåller lagförslag angående reducering av avfall och ökad återvinning samt återanvändning för att stimulera EU:s övergång till en cirkulär ekonomi.

Paketet består av en handlingsplan som fastställer åtgärdsprogrammet från produktion till konsumtion, avfallshantering samt användningen av andrahandsråmaterial. Enligt handlingsplanen förväntas runt 120 000 jobb skapas inom sektorn för cirkulär ekonomi innan år 2030.

Lägesrapporten från kommissionen ger en översikt av kommissionens arbete under 2016 där de lyfter vilka åtgärder som vidtagits sedan paketet antogs samt planerade åtgärder för 2017. Under 2016 har kommissionen bland annat publicerat nya kriterium för miljöanpassad offentlig upphandling som myndigheter kan använda i upphandling av byggnader, vägar och teknologi. Kommissionen har även arbetat med att se över implementeringen av separat avfallsinsamlingssystem vilket resulterat i rekommendationer som i nuläget diskuteras med intressenter.   

 

Följande tre nya initiativ är framtagna av kommissionen för det fortsatta arbetet för 2017:

  • Riktlinjer för omvandlingen av avfall till energi
  • Förslag om förändring av direktivet om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
  • Skapa en investeringsplattform för att underlätta finansieringen av projekt inom den cirkulära ekonomin

 

Även lagförslag om krav på miniminivå för att främja säker återanvändning av avfallsvatten kommer att presenteras samt förslag om förändring av avfallslagstiftningen som ska underlätta spårbarheten av kemikalier i produkter, avfall och återvunnet material.

I mars 2017 lanserar kommissionen initiativet European Circular Economy Stakeholder Platform under en konferens med intressenter där nästa steg i implementeringen kommer presenteras.

 

Rapport om implementeringen av den cirkulära handlingsplanen

Faktablad om handlingsplanens åtgärder