Nu ska kommunerna tycka till om regionbildningen | Region Värmland

Nu ska kommunerna tycka till om regionbildningen

Länets sexton kommuner har nu fått ett första förslag om hur en värmländsk regionbildning kan komma att se ut. Ett tjänstemannaförslag, gemensamt från Landstinget i Värmland och Region Värmland, ska remissbehandlas fram till 31 mars.

Bildandet av en så kallad regionkommun i Värmland innebär i praktiken att Landstinget och Region Värmland läggs ihop till en gemensam organisation. Den kommer att ha ett direktvalt fullmäktige, och Region Värmlands indirekt valda fullmäktige avvecklas. Om förslaget går igenom så bildas en regionkommun Värmland från den första januari 2019. Val till det nya fullmäktige kan då genomföras i de allmänna valen 2018.

I remissen efterfrågas hur respektive kommun ställer sig till bildandet av en regionkommun. Specifika frågor handlar också om hur kommunerna ser på deras insyn i och påverkan på de regionala utvecklingsfrågorna. En annan viktig fråga gäller förslaget till politisk organisation och om det blir en rimlig balans mellan hälso- och sjukvården och regional utveckling. Remissvaren blir viktiga underlag för den fortsatta hanteringen av frågan.

En regionkommun kommer att ta ansvar för flertalet tunga regionala frågor. Hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur och utbildning är tänkta ansvarsområden. Kollektivtrafiken i Värmland utreds för närvarande separat. Om den ska organiseras inom en regionkommun Värmland kommer att utredas vidare.

Regionkommuner har bildats, eller är på väg att bildas, i samtliga landsting och regioner i landet.

I Värmland har en regionbildningskommitté, med representanter från samtliga partier i landstings- respektive regionfullmäktige, arbetat med frågan sedan 2012.

När synpunkter på förslaget kommit in och behandlats skickas det färdiga förslaget på en andra remissomgång till kommunerna. Därefter kan en ansökan om bildandet av en regionkommun skickas till regeringen senast 30 september. Formellt är det landstinget, efter beslut i fullmäktige, som skickar in ansökan.

Kontakt:

Fredrik Larsson, landstingsstyrelsens ordförande, 070-662 91 93

Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande, 054-701 10 11

Bifogade filer:

Bildande av regionkommun i Värmland (öppnas i nytt fönster) (PDF, 566 Kb)

Följebrev (öppnas i nytt fönster) (PDF, 213 Kb)