En gemensam vision för Hagfors | Region Värmland

En gemensam vision för Hagfors

[NYHET] Sedan december 2016 har Hagfors kommun en ny strategi för kommunen, Hagforsstrategin. Ett gemensamt dokument för hur Hagfors vill vara och uppfattas i framtiden. Nu inleds arbetet med genomförandet.

I början av 2016 fick några av kommunens tjänstemän uppdraget av politiken att sammanställa Hagfors olika viljor till en gemensam riktning för hela kommunen, för alla som bor, verkar och lever i Hagfors. Runt 800 personer engagerades genom en omfattande process. Man landade sedan i en vision, 7 styrkor och 5 prioriterade områden med tillhörande 35 mål. I slutet av året fanns ett dokument färdigt och nu väntar resan med genomförandet.

Christoffer Branzén är utvecklingskoordinator på Hagfors kommun och har varit projektledare för arbetet med strategins framtagande och nu också dess implementering.
– I januari drog vi igång den interna processen på tjänstemannanivå. Vi tittar på hur vi kan integrera strategin i de interna styrdokumenten. Vi kommer att köra workshops och försöka lyssna in hur vi kan arbeta framöver, alla avdelningar ska få tycka till om hur de ser på det här.

Hagforsstrategin är en plan för hur Hagfors vill vara och uppfattas år 2027. Nu ska den fungera som ett verktyg och beslut som tas, satsningar som görs och evenemang som anordnas ska arbeta för att uppfylla den gemensamma strategins vision.
– Under februari börjar vi med workshops för politikerna då vi tittar på hur vi de politiska besluten kan kopplas till strategin och vad vi rent praktiskt kan göra. Sen blir det givetvis mycket fokus på hur vi kan fortsätta arbeta på det sätt som vi gjort nu med mycket dialog med medborgarna.

Internt blir nästa steg att se över kommunens policydokument och riktlinjer för bidrag och stöd.
– Sedan kan man inte översätta alla våra kommunmål till målen i Hagforsstrategin men det finns ju bäring och kopplingar och det vi gör nu handlar om att se vart vi ska fokusera.

Bilden av Hagfors

Strategin bygger på hur de som bor, lever och verkar i kommunen vill att Hagfors ska vara och uppfattas 2027 och till strategin finns också en varumärkesplattform knuten. Ett verktyg för hur hela Hagfors ska kunna jobba med att kommunicera sin styrkor. Framöver kommer den formas till en slutprodukt möjlig att använda av alla de som vill vara med och berätta om Hagfors och de områden man pekat ut i strategin som styrkor.
– Nu rullas ju också arbetet utanför kommunhuset igång, hur vill exempelvis föreningar och näringsliv jobba med det här? Det har nyligen bildats ett nätverk med fokus på gröna näringar och integration som vill driva på utvecklingen, det är ett väldigt positivt exempel. Det är viktigt att nu titta på hur andra vill och kan jobba med det här.

Omvärldsperspektivet

Hagforsstrategins upplägg liknar den för Värmlandsstrategin och det har varit ett medvetet grepp för att kunna koppla den lokala nivån till det regionala, nationella och europeiska.

Så här beskriver man det i Hagforsstrategin:
”… Hagforsstrategin har ett upplägg som tydligt följer Värmlandsstrategins, men med ett innehåll som speglar vad våra invånare tycker är viktigt och vår framtidsvision. I och med det stärker vi inte bara vår egen plats utan bidrar också till att stärka Värmland som region.” s7.

Mer information

Vill du läsa mer om Hagforsstrategin gå in på hagforsstrategin.se 

Vill du läsa mer om Värmlandsstrategin gå in på regionvarmland.se/varmlandsstrategin