Regionstyrelsen i korthet 170223 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 170223

[NYHET] Vid sitt sammanträde den 23 februari beslutade Region Värmlands styrelse bland annat om kulturbidrag, etapp 4 av Tåg i Tid och svar på en remiss om flygskatt.

Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2017

På uppdrag av regionfullmäktige beslutade regionstyrelsen om fördelningen av statsbidrag till olika verksamheter. Sammanlagt handlar det om bidrag på drygt 56,2 miljoner kronor. Störst mottagare är Wermland Opera som får 38 miljoner kronor, följd av Värmlands Museum som får 6,5 miljoner. Dessutom får bland andra filmkulturell verksamhet, Riksteatern Värmland och främjande av hemslöjd statliga medel.

Förslag till Region Värmlands folkhögskolors strategi 2016-2020

Regionstyrelsen antog en strategi för sina fem folkhögskolor för åren 2016–2020. Den beskriver uppdrag, verksamhetsinriktning och mål för skolornas utveckling under den här perioden. Den långsiktiga ambitionen är att genom skolutveckling och samordning skapa attraktiva och konkurrenskraftiga skolor med stor samhällsrelevans.

Förslag till remissvar avseende ”En svensk flygskatt – SOU 2016:83”

Regionstyrelsen godkände Region Värmlands remissvar på utredningen ”En svensk flygskatt – SOU 2016:83”. I svaret lyfter Region Värmland att förslaget om skatt på flygresor från svenska flygplatser innebär stora osäkerheter, bland annat när det gäller tillgängligheten på landsbygden, vilket i sin tur är negativt för regional utveckling. Region Värmland anser också att förslaget skulle innebära ökade kostnader för region och kommuner. Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till svar.

Tåg i Tid – avsiktsförklaring etapp 4

Regionstyrelsen godkände en avsiktsförklaring mellan Region Värmland, Karlstads kommun och Trafikverket för etapp 4 av Tåg i Tid. Projektet Tåg i Tid syftar till att öka kapaciteten på Värmlandsbanan och att utveckla ett resecentrum i anslutning till Karlstad C. I etapp 4 ingår bland annat en godsbangård i Välsviken.

Beslut om en riktad utlysning inom projektet Jämställd regional tillväxt

Region Värmland beslutade att godkänna en utlysning av två miljoner kronor i stöd till insatser som syftar till att bryta könssegregation inom arbetsmarknaden. Insatserna ska bidra till en jämnare könsfördelning och underlätta framtida rekrytering i branscher med befintlig och förväntad kompetensbrist. En av grunderna till utlysningen är att de mest könssegregerade branscherna också är de som har störst problem med att rekrytera personal.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland – avdelningen för Regional Tillväxt – för projekt Näringslivsutveckling med fokus på landsbygd 2017-2019

Regionstyrelsen beslutade att bevilja två miljoner kronor till projektet Näringslivsutveckling med fokus på landsbygd. Projektet sträcker sig över åren 2017–2019 och målet är att Region Värmlands interna och externa arbete inom det regionala tillväxtarbetet ska genomsyras av landsbygdsperspektivet.