SKL har kartlagt finansieringsmöjligheterna för regioner | Region Värmland

SKL har kartlagt finansieringsmöjligheterna för regioner

[NYHET] Sveriges kommuner och landsting (SKL) har presenterat en rapport som redogör för de resurser och medel som finns tillgängliga för regioners utvecklingsarbete. Rapporten ökar medvetenheten om på vilket sätt utvecklingspolitiken i regioner finansieras, och den öppnar upp för diskussion inför framtiden.

Den regionala politiken har utvecklats sedan 1990-talet och fokuserar nu mer på att öka tillväxt och utveckling med utgångspunkt i varje regions specifika förutsättningar. I och med det har arbetet koncentrerat sig mer på initiativ kopplade till forskning och innovation. Enligt rapporten har inte medlen distribuerats jämnt mellan regionerna.  Regioner med starka universitet och högskolor samt med ett större invånarantal tar emot en större del av finansieringen än andra regioner och troligtvis kommer dessa skillnader mellan regionerna bli allt större i framtiden.

Rapporten visar att beroendet av europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) är stort. Totalt har 14 län ESI-fonder som sin primära finansieringskategori och i 15 län under 2016 finansierades 50 procent av det regionala utvecklingsarbetet av ESI-fonderna.  Värmland, Dalarna och Gävleborg är regioner som använder sig av stora andelar ESI-fonder och nationella, kompensatoriska medel. Men dessa regioner med en något mindre befolkningsmängd skiljer sig något åt från andra liknande regioner i Sverige då de har en högre andel konkurrensprövande medel.

Läs hela rapporten här.