Regionstyrelsen i korthet 171117 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 171117

[NYHET] Vid fredagens regionstyrelsemöte beslutades bland annat om ett svar på den nationella planen för transportsystemet och medel till ett projekt om Selma Lagerlöf och ett projekt om digitala välfärdstjänster.

Handlingsplan för affärsdriven miljöutveckling 2017–2020

På uppdrag av Regeringen har Region Värmland tagit fram en handlingsplan för att stärka klimat- och miljöperspektivet i det regionala tillväxtarbetet. Syftet är att få ökat genomslag för dessa perspektiv i strategier, program och insatser inom det regionala tillväxtarbetet. Regionstyrelsen beslutade att godkänna handlingsplanen.

 

Svar på motion – Förbättra landsbygdens och småorternas tillgång till tågtrafik

Regionstyrelsen beslutade att godkänna ett förslag till svar på en motion från Värmlandssamverkan (M, C, SIV, MP, KD och L) om att undersöka möjligheterna att öppna fler tågstationer i Värmland. Förslaget går ut på att fullmäktige beslutar att ge kollektivtrafiknämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för var det är lämpligt att ha tåg stationer i Värmland. Fullmäktige behandlar ärendet 1 december.

 

Yttrande över remiss – Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029

Region Värmland har i egenskap regional planupprättare för Värmland svarat på en remiss från Trafikverket om ett förslag om nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Region Värmland välkomnar att planen är tydligare än tidigare och att den har ett tydligare fokus på drift och underhåll. Bland annat saknar Region Värmland dock satsningar på stråket mellan Stockholm och Oslo och understryker att Norge tillsammans med Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner. Regionstyrelsen beslutade att godkänna svaret.

 

Förslag till länstransportplan för Värmlands län 2018–2029

Styrelsen beslutade att föreslå att regionfullmäktige godkänner länstransportplanen för åren 2018–2029, som Region Värmland har tagit fram. Planen syftar bland annat till att prioritera bland alla angelägna åtgärder och utifrån det fördela medlen till den regionala infrastrukturen.

 

Överlåtelse av aktier och ny bolagsordning och ägardirektiv för Oslo–Stockholm 2.55 AB

Region Värmland är delägare i bolaget Oslo–Stockholm 2.55 tillsammans med Karlstads kommun, Örebro kommun och Region Örebro län. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. Planen från början har varit att bredda ägandet med fler intressenter längs sträckan och nu går Region Västmanland och Västerås stad in i bolaget. För att genomföra det har Regionstyrelsen beslutat att överlåta aktier till de nya delägarna.

 

Avsiktsförklaring kring Värmlands Museums utvecklingsambitioner – restaurangdelen

Regionstyrelsen beslutade att ge sin ordförande i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring som från år 2019 höjer det årliga driftsanslaget till Värmlands Museum med maximalt 700 000 kronor per år för att täcka kostnaderna som en ombyggd restaurang innebär.

 

Justering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Regionstyrelsen beslutade att godkänna en justering av dokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Justeringen handlar bland annat om att komplettera dokumentet med ett avsnitt som beskriver Region Värmlands uppdrag, vision, värdegrund och övergripande mål.

 

Verksamhetsplan och budget för 2018–2020

Regionstyrelsens ordförande föreslog att de organisationer och verksamheter som Region Värmland ska få en ekonomisk uppräkning med två procent, trots att Region Värmland inte får en uppräkning för 2018. Med den ändringen antog regionstyrelsen verksamhetsplan och budget för 2018–2020.
I ärendet fanns även två förslag om att ta en del av det egna kapitalet till satsningar på folkhögskolorna och bidrag till Västanå Teater. Värmlandssamverkan (M, C, SIV, MP, KD och L) yrkade först på återremiss på de två förslagen. Då det röstades ned lade Värmlandssamverkan ett eget förslag om att utreda bidrag till Västanå Teater och satsning på folkhögskolor och om att det egna kapitalet ska överföras till den nya regionkommunen och där reserveras för utveckling som initieras av det föreslagna samverkansforumet. Även det förslaget röstades ner. 

 

Beslut om att ianspråkta de egna kapitalet för medfinansiering till projekt avseende bredbandsutbyggnad i Värmland

Regionstyrelsen föreslog regionfullmäktige besluta att som mest 23 miljoner kronor tas av det Region Värmlands eget kapital till projekt som rör utbyggnaden av bredband i Värmland. Fullmäktige fattar beslut i frågan 1 december.

 

Beslut om att bevilja medel till Nya Västanå Teater för projekt Ett år med Selma Lagerlöf

Regionstyrelsen beslutade att bevilja ett stöd på 650 000 kronor som medfinansiering av projektet Ett år med Selma Lagerlöf. Västanå Teater står bakom projektet som bland mycket annat innehåller läsaktiviteter med barn och nyanlända, en internationell Selma Lagerlöf-konferens, en samtalsserie i USA om författaren och en paviljong på Alma Löv.

 

Beslut om att bevilja medel till Karlstads universitet för projekt DigitalWell Research  Fas 1

Regionstyrelsen beslutade att bevilja ett stöd på 5 770 000 kronor till projektet DigitalWell Research Fas 1. Projektets mål är att etablera en innovationsmiljö där forskning, offentlig sektor och företag arbetar tillsammans för att utveckla, testa och verifiera framtidens digitala välfärdstjänster. Projektägare är Karlstads universitet.

 

Förslag om att anta ”Policy för jämlikhet”

Regionstyrelsen beslutade att föreslå Regionfullmäktige att anta förslaget till policy för jämlikhet för Region Värmland. Policyn är en förstärkning av Region Värmlands medarbetar- och ledarpolicy och påvisar att det spelar roll hur medarbetarna förhåller sig till varandra. Den ersätter nuvarande jämställdhetspolicy.