Nytt uppdrag för öppenvården  | Region Värmland

Nytt uppdrag för öppenvården 

[PRESSMEDDELANDE] Vad händer med dig som patient när du skrivs ut från sjukhuset, men ändå behöver fortsatt vård och omsorg? Det regleras i en ny lag, som ska öka tryggheten för patienterna när de skrivs ut. I Värmland finns dessutom en ny överenskommelse på området mellan kommunerna och landstinget. 

Många patienter som varit inskrivna på sjukhus behöver vård och omsorg även efteråt, det kan till exempel vara hemtjänst, sjukvård och rehabilitering samt uppföljning av landstingets öppenvård.  

Det här kräver noggrann planering mellan kommunerna och landstinget, men också mellan olika delar av vården och omsorgen. För att förbättra planeringen har den nya lagen tagits fram. Den innebär att kommun och landsting ska samverka när en patient behöver insatser från båda efter sjukhusvistelsen.  

Viktig överenskommelse i Värmland

Som en effekt av den nya lagen har alla kommunerna och Landstinget i Värmland fattat en överenskommelse om effektivare samverkan med tydligare fokus på patienternas behov.  

– Det är otroligt viktigt att landstinget och kommunerna samarbetar så att våra invånare får den bästa vården oavsett vilken vem som bedriver den, säger regionråd Stina Höök på Region Värmland.  

Region Värmland har samordnat arbetet med att få till stånd en överenskommelse, som en del i utvecklingsarbetet Nya perspektiv.  

– Nya perspektiv är ett mångårigt regionalt samarbete mellan landstinget och länets kommuner till gagn för medborgarna i Värmland, berättar regionråd Tomas Riste.  

Öppenvården ska samordna 

En av de största förändringarna i och med den nya lagen är att vårdcentralerna och öppenvårdsmottagningarna får en ny roll som samordnare när individer skrivs ut från sjukhusen.  

Planeringen för en persons återgång till hemmet ska dessutom starta tidigare än idag – redan när personen skrivs in på en vårdavdelning. Senast ett dygn efter inskrivningen ska hemkommunen och öppenvården få reda på hur lång vårdtiden beräknas bli. På så vis kan de förbereda de insatser som kan behövas när personen kommer hem.  

Idag är det vanligt att planeringen för en patients hemgång från sjukhuset startar först när personen är klar att skrivas ut från sjukhuset. Det leder ibland till att personen får stanna kvar på sjukhuset i väntan på att planeringen ska bli klar, trots att hen inte längre behöver slutenvårdens insatser. 

Om personen som skrivs ut från sjukhuset har fortsatt behov av vård och omsorg från både landstinget och kommunen så ska denne få en fast vårdkontakt på vårdcentralen eller på en öppenvårdsmottagning. Den fasta vårdkontakten ska ansvara för samordningen.  

Fakta:  

Den nya Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft vid årsskiftet.  

Med begreppet ”sluten vård” menas vård där patienten ligger inlagd på sjukhus.  

Med ”öppen vård” menas all annan hälso- och sjukvård, det vill säga vårdcentraler och mottagningar, exempelvis på sjukhus.   

Kontaktpersoner:  

Mia Mossberg, utvecklingsledare, Landstinget i Värmland 0570-712676 mia.mossberg@liv.se 

Jessica Bergman, Socialchef, Årjängs kommun 0573-14288 jessica.bergman@arjang.se