EU har antagit en plaststrategi | Region Värmland

EU har antagit en plaststrategi

[NYHET] EU antog en strategi för plastavfall 16 januari som en del i arbetet mot en cirkulär ekonomi. Ett mål i strategin är bl.a. att alla plastförpackningar på EU:s marknad ska återvinnas innan 2030.  

Varje år ger européer upphov till 25 miljoner ton av plast, samtidigt som bara 30 % av detta samlas ihop för återvinning. Plasten hamnar såväl på stranden som i luften, vattnet och maten genom mikroplaster. Den nya strategin är ett sätt att ta itu med problemet. Mål som satts upp är att alla plastförpackningar på EU:s marknad ska återvinnas senast 2030 och plast för engångsbruk ska minskas. Dessutom ska avsiktlig användning av mikroplaster begränsas.

Strategin pekar ut en rad åtgärder varigenom det sätt som produkter utformas, tillverkas, används och återvinns i EU ska förändras. Genom det sätt som plast handskas med idag lyckas man inte fånga upp de ekonomiska fördelarna som kan komma med en cirkulär ekonomi. Strategin ämnar därmed gynna miljön och samtidigt skapa en ny plastekonomi. Detta ska ske genom att återvinning ska göras lönsamt för företag, plastavfallet ska begränsas, nedskräpningen till havs ska stoppas, EU ska driva på investeringar och innovation och EU ska främja förändringar i hela världen. Förhoppningen från EU:s sida är att dessa åtgärder medför innovation, konkurrenskraft och nya jobb.

Sedan tidigare har Kommissionen presenterat ett meddelande om strategi för plast i en cirkulär ekonomi, ett meddelande om sambandet mellan kemikalier, produkter och avfall, en övervakningsram för den cirkulära ekonomin samt ett direktiv om mottagningsanordningar i hamn. Det nya direktivet kommer att gå vidare till rådet och Europaparlamentet för att antas. Kommissionen kommer även att lägga fram förslag på ny lagstiftning gällande plast för engångsbruk senare i år och inleda arbetet med revideringen av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall.

Läs mer om strategin här.