Satsning på små barns språkutveckling | Region Värmland

Satsning på små barns språkutveckling

[NYHET] Tillsammans med Bibliotek Värmland, sjukhusbiblioteken och barnhälsovården i Värmland har Region Värmland inlett ett arbete för att stimulera små barns språkutveckling. Arbetet riktar sig till barn i åldern 0–3 år och sker med stöd av Kulturrådet.

Under hösten 2017 ansökte Region Värmland tillsammans med Bibliotek Värmland, sjukhusbiblioteken och barnhälsovården i Värmland om medel från Kulturrådet för att starta upp ett nätverk med fokus på små barns språkutveckling. I språknätverket ingår bibliotekarier, BVC-sköterskor och logopeder.

– Vi fick 50 000 kr som ska gå till dialogmöten, workshops och fortbildning, berättar Annica Arvidsson som arbetar som biblioteksutvecklare på Region Värmland.

– Utgångspunkten är att samverkan mellan olika professioner ger ett bättre resultat. Genom detta sektorsövergripande nätverk hoppas vi skapa ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, fortsätter Annica Arvidsson.

Första åren är avgörande

Idén bygger på den nationella satsningen Bokstart som riktar sig till små barn i åldern 0–3 år och vuxna i deras närhet. Syftet är att tidigt stimulera barns språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, rimma och ramsa med sitt barn. På så sätt utvecklas barnets språk- och läsintresse, vilket gör barnen bättre rustade för framtiden.

Aktuell forskning visar att de första tre åren är näst intill avgörande för den framtida språkutvecklingen.

Redan mycket på gång

Sedan i höstas har en referensgrupp startats upp som samordnas av Region Värmland. Referensgruppen har regelbundna möten och består av representanter från alla yrkesgrupper.

Arbetet har redan resulterat i en gemensam litteraturlista för barn 0–5 år. Under våren ska alla väntrummen på BVC inventeras och förses med böcker. Inventeringen görs av BVC-sköterskor och bibliotekarier tillsammans.

Under våren startas även 8-månadersbesöken upp, då BVC-sköterskorna ska göra hembesök och förse alla barn med en noga utvald bokgåva från biblioteken. Något att se fram emot är den konferens om små barns språkutveckling som kommer att arrangeras innan sommaren.