Sverige får 16,7 miljoner euro till projekt för bevarande av vattendrag och våtmarker | Region Värmland

Sverige får 16,7 miljoner euro till projekt för bevarande av vattendrag och våtmarker

[NYHET] EU-kommissionen investerar 98,2 miljoner euro i projekt för att förbättra medborgares livskvalité. Tillsammans med övriga medel får Sverige totalt 16,7 miljoner som ska gå till projekt för bevarande av vattendrag och våtmarker.

Den 8 februari godkände Kommissionen ett investeringspaket på totalt 98,2 miljoner euro som ska gå till tio medlemsstater i arbetet för att stödja övergången till en koldioxidsnål cirkulärekonomi. Projekten rör sig om natur, vatten, avfallshantering, energieffektivitet samt anpassning till klimatförändringarna. Den totala budgeten ligger på 182,2 miljoner euro, varav 98,2 miljoner euro medfinansieras av EU. Finansieringen kommer från LIFE-programmet, men investeringen förväntas generera ytterligare ekonomiska medel från EU:s strukturfonder samt nationell finansiering.  

För Sveriges fall rör det sig om en investering på 16,7 miljoner euro. Projektet rör färskvattenbiotoper som utgör en fjärdedel av Sveriges yta, men som har minskat genom dränering sedan 1800-talet. Sveriges vattendrag och våtmarker är viktiga bl.a. för naturen, för ett fungerande ekosystem och för en god vattenkvalité. På grund av den mänskliga faktorn har vattendrag och våtmarker påverkats. Vad som sker på lokal, regional, nationell såväl som på global nivå spelar roll, och av den anledningen finns det ett behov av bättre kommunikation och samarbete mellan olika intressenter såsom myndigheter och markägare.

Det långsiktiga målet för investeringen är att till fullo implementera det svenska Naturvårdsverkets prioriterade åtgärder i Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk inom EU vars syfte är att främja biologisk mångfald.

Länk till pressmeddelandet.

Länk till projektbeskrivningen för Sverige.

Länk till information om Natura 2000 i Sverige.

Länk till LIFE-programmet.