Ny rapport om pensioner | Region Värmland

Ny rapport om pensioner

[NYHET] Den 30 april publicerade EU-kommissionen en rapport om läget för pensioner i EU. Trots att förbättringar har skett riskerar fortfarande 18.2% av alla äldre att hamna i fattigdom eller social exkludering.

Antalet personer som riskerar att hamna i fattigdom eller social exkludering har minskat med 1.9 miljoner personer på tio år, samtidigt som andelen äldre (65 +) som arbetar har ökat. Trots förbättringar finns det dock fortfarande stora orosmoln, och betydande skillnader mellan olika medlemsstater och kön. 17.3 miljoner, vilket totalt utgör 18.2% av alla äldre i EU, riskerar fortfarande att hamna i fattigdom eller social exkludering. På grund av en lägre lön och kortare arbetstider kopplade till ansvar för omsorg i hemmet är kvinnors pensioner 37% lägre än männens. Andra grupper som är extra utsatta för låga pensioner är egenföretagare och de som arbetar inom atypiska områden.  

Trots en ökad prioritering av pensioner i medlemsstaterna trycker rapporten på att mer behöver göras. För att kunna garantera goda och hållbara pensioner i framtiden efterfrågas en politik som uppmuntrar till att personer stannar längre i arbete, bl.a. genom ökad säkerhet och hälsa på arbetsplatsen och genom livslångt lärande. Rapporten lyfter även flexibla arbetsvillkor, där man exempelvis kan kombinera pension med arbete, som rätt väg att gå. Avslutningsvis uppmanas medlemsstaterna att vidta större åtgärder för att minska könsskillnaderna i pensionerna.

Pensioner är en fråga som framförallt sköts på nationell nivå. I och med Kommissionens mål om en ökad social inriktning i EU, bl.a. genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter, kommer dock medlemsstaterna att få stöd i arbetet. Exempelvis ligger förslag på bordet om balans mellan arbete och privatliv, samt rekommendationer till medlemsstaterna kring hur man kan öka tillgången till socialskydd.

Läs mer om rapporten här.

Läs mer om den europeiska pelaren för sociala rättigheter här.

Läs Kommissionens initiativ om ökad balans mellan arbete och privatliv här.

Läs Kommissionens rekommendationer om ökad tillgång till socialskydd här.