AMIF förnyas och får ökat anslag under nästa budgetperiod | Region Värmland

AMIF förnyas och får ökat anslag under nästa budgetperiod

[NYHET] Under nästa programperiod satsar EU på att stärka finansieringen för starkare gränser och migration. Som en del av dessa satsningar föreslås Asyl- och Migrationsfonden (AMIF) få en ökad budget med 51%.

Förslagen att kraftigt öka budgeten till områdena migration, integration och gränsförvaltning är ett svar på flyktingvågen 2015 samt de ökade utmaningarna kopplade till migrations-, rörlighets- och säkerhetsutmaningarna som EU står inför. EU-kommissionen vill dessutom göra finansieringsinstrumenten mer flexibla så att EU är bättre rustat för att hantera oförutsedda händelser och utmaningar kopplat till migration och gränsskydd i framtiden.

AMIF:s huvudsakliga syften inkluderar att stärka och utveckla EU:s gemensamma asylsystem, stödja arbetet med en samordnad strategi för att motverka olaglig migration, förbättra effektiviteten gällande återvändande, samt öka samarbetet med tredjeländer gällande återvändande. AMIF ska även stödja tidig integration av tredjelandsmedborgare som lagligen vistas i EU, medan långsiktig integration under nästa programperiod kommer att finansieras genom ESF+ och Regionalfonden.  

AMIF ska under nästa budgetperiod stödja tre områden:

  • Asyl (30% av budgeten)
  • Laglig migration och integration (30% av budgeten)
  • Bekämpning av irreguljär migration och återvändande (40% av budgeten)

Den totala budgeten föreslås öka till 11,3 miljarder euro under perioden 2021 – 2027, jämfört med 7,3 miljarder euro för den nuvarande budgetperioden. Av budgeten om 11,3 miljarder euro föreslås 10,4 miljarder gå till AMIF, medan 0,9 miljarder euro föreslås gå till inrättandet av EU:s nya asylbyrå.

Av budgeten föreslås 6,3 miljarder euro avsättas till stöd till insatser i medlemsländerna medan 4,2 miljarder euro reserveras till projekt med ett starkt europeiskt mervärde. Av de 6,3 miljarderna som avsätts till medlemsländerna så kommer varje medlemsland att få 5 miljoner euro och återstoden av budgeten fördelas baserat på hur Kommissionen bedömer att utmaningarna för de olika länderna ser ut.

Läs Kommissionens pressmeddelande om satsningarna på migration och gränsskydd här

Läs den kortfattade informationen om AMIF här

Läs det detaljerade förslaget gällande AMIF här