Regionstyrelsen i korthet 20181114 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 20181114

[PRESSMEDDELANDE] Vid sitt möte 14 november behandlade Regionstyrelsen bland annat om medel till ett projekt för effektivare kompetensförsörjning till industrin, till Stiftelsen Inova och till den fasta utställningen på Värmlands Museum.

Fastställande av Länstransportplan för Värmlands län

Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att fastställa Länstransportplan för Värmlands län 2018–2019.

Översyn av bidrag till studieförbunden

Regionstyrelsen beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram ett underlag för en översyn av bidragen till studieförbunden. Syftet är att skapa ett regelverk och en fördelningsmodell som bättre harmonierar med Värmlandsstrategin, med regionplanen och med syftena för statens bidrag.

Remissvar Naturvårdsverkets skrivelse om strandnära läge

Regionstyrelsen beslutade att godkänna ett svar på Naturvårdsverkets skrivelse ”Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge”. I svaret ställer sig Region Värmland sig bakom förslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som handlar om att ändra regler om strandnära läge i Miljöbalken och i Plan- och bygglagen för att stärka utvecklingen på landsbygden.
Regionstyrelsens argument är bland annat att Värmland är ett län med stor tillgång till strandområden där de flesta av länets kommuner har ett generellt lågt bebyggelsetryck. Därför är det av största vikt att möjligheterna att genomföra åtgärder som underlättar för att bygga såväl permanentbostäder och fritidshus som verksamheter. Detta skulle möjliggöra en positiv utveckling av landsbygden och stärka möjligheterna att även bibehålla de nuvarande förutsättningarna för utveckling på landsbygden.

Kapitalisering av Stiftelsen Inova

Regionstyrelsen beslutade att bevilja Stiftelsen Inova i Wermland tio miljoner kronor. Stiftelsen är huvudman och ägare av Sting Bioeconomy AB. Syftet är att säkerställa en långsiktig drift av bolaget Sting Bioeconomy AB och att stärka samarbetet med Sting i Stockholm. Kapitaliseringen är en engångssatsning för att säkerställa tillfälliga och brådskande kapitalbehov.

Medel till projekt om uppföljning och utvärdering för ökat lärande inom det regionala tillväxtarbetet

Region Värmlands styrelse beslutade att bevilja 1,5 miljoner kronor från statliga medel till Region Värmland för projektet Uppföljning och utvärdering för ökat lärande 2018–2019. Målet är bland annat att systematisk följa länets utveckling för utifrån Värmlandstrategins prioriteringar och mål.

Medel för att förnya Värmlands Museums fasta utställningar

Regionstyrelsen beslutade att bevilja en miljon kronor till Värmlands Museum för projektet Förnyelse möte med Värmland för år 2019–2020. Projektet ska förnya de fasta utställningarna på Värmlands Museum i Karlstad och därigenom stärka museets attraktivitet för allmänhet, skolor med flera.

Medel till projekt för effektivare kompetensförsörjning till industrin

Regionstyrelsen beslutade att bevilja drygt en miljon kronor till Karlstad Innovation Park ekonomiska förening för projektet Yrkescenter Industri Värmland för år 2019–2020. Projektet syftar till att öka de värmländska industriföretagens tillgång till yrkesutbildad arbetskraft på kort och lång sikt. Projektet ska bidra till ökad konkurrenskraft och hållbarhet i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag i regionen.

Medel till projektet Värmlandsstrategin och varumärket Värmland

Regionstyrelsen beslutade att bevilja sammanlagt 5,2 miljoner kronor till Region Värmland för projektet Värmlandsstrategin och varumärket Värmland för år 2018–2019. Syftet är att skapa förutsättningar för fortsatt implementering av Värmlandsstrategin och tillhörande varumärkesplattform samt förarbete inför ett möjligt framtagande av en ny regional utvecklingsstrategi.

Kontakt

Åsa Johansson (S), 1:e vice ordförande regionstyrelsen
070-651 85 30

Stina Höök (M), 2:e vice ordförande regionstyrelsen
054-701 10 12