Region Värmland flaggskepp i nationell jämställdhetssatsning | Region Värmland

Region Värmland flaggskepp i nationell jämställdhetssatsning

Region Värmland är en av sex regioner som valts ut att delta i satsningen på Modellregioner för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver satsningen, med syftet att fler regioner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

I Modellregioner utvecklar deltagarna sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking.

– Det är självklart att vi ska ge invånarna likvärdig service oavsett kön och att regionens resurser fördelas jämställt. Region Värmland har prioriterat det arbetet länge. Men den här satsningen hjälper oss ytterligare att få in ett jämställdhetsperspektiv i det ordinarie arbetet och det höjer kvaliteten i verksamheten, säger Tomas Riste, regionråd, Region Värmland.

Mentorer stöttar arbetet

De sex deltagarna i satsningen ska benchmarka med varandra i två grupper:

Regionerna Värmland, Gotland, och Västerbotten arbetar tillsammans med att jämställdhetsintegrera det regionala arbetet med utveckling och tillväxt
Regionerna Gävleborg, Halland och Norrbotten fokuserar på arbetet med jämlik och jämställd hälsa och social hållbarhet.

Fokus ligger på ett systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan.

Politiker, chefer och nyckelpersoner

Deltagarna träffas fem gånger under ett år: en politiker, två chefer och en strateg från varje region. Mellan träffarna genomförs förbättringsarbeten på hemmaplan, med stöd från SKL. Tanken är att nuvarande modellregioner sedan kan bli mentorer för kommande deltagare. På det sättet sprids kunskaperna vidare.

– Att ha med alla tre nivåer är en framgångsfaktor. Politiker utbyter erfarenheter med andra politiker, chefer med chefer och strateger med strateger, samtidigt som den här processen ger de olika nivåerna möjlighet att arbeta tillsammans. De regioner som nu deltar hjälper varandra för att bli ännu bättre på jämställdhet och i nästa steg för vi ut kunnandet till andra regioner genom samma jämförande arbetssätt, säger Stina Höök, regionråd, Region Värmland.

SKL driver sedan 2016 en satsning på Modellkommuner. 2019 sprids konceptet för första gången även till regioner. Satsningen på Modellkommuner/Modellregioner finansieras genom en överenskommelse mellan SKL och regeringen om stärkt stöd till jämställdhetsarbete i kommuner, landsting och regioner.

Läs mer om Modellregioner på SKL:s hemsida. (öppnas i nytt fönster)