Arbetsgruppen för ”Den sårbara familjen”

Arbetsgruppen för utmaningen “Den sårbara familjen” ska ta initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen är tvärprofessionell och består av representanter från kommuner och Landstinget i Värmland.

Inriktning

Huvudmännen ska i samverkan skapa förutsättningar för att värmländska barnfamiljer ska känna sig trygga samt att det vid behov ska finnas ett utvecklat och anpassat stöd för familjen.

Ordförandena har ordet

“FN:s konvention om barnets rättigheter genomsyrar gruppens arbete. För närvarande pågår arbete med att ta fram en strategisk plan för det fortsatta arbetet så att hela Värmland omfattas. Förslaget bygger på att det redan idag finns påbörjade arbeten i alla kommuner. Det är viktigt att tillvarata och utveckla det arbetet som pågår och att också skapa en struktur som kan följas upp på liknande sätt i alla kommuner och landstinget.

Kontakt med Länsstyrelsen fortsätter utifrån länsstyrelsens uppdrag Föräldrastöd till tonårsföräldrar.

Två andra utmaningar, Riskbruk och riskbeteende samt Psykisk hälsa, har beröringspunkter till Sårbara familjen. Ett namnbyte på utmaningen är önskvärd för att tydligare spegla att den primära målgruppen är barn och unga. “

Arbetsgruppen

  • Ing-Marie Thyr, ordförande, verksamhetschef för skola och välfärd, Storfors kommun
  • Ing-Marie Knutsson, ordförande, tf. verksamhetschef barn och ungdomspsykiatri Landstinget i Värmland
  • Cristina Gillå, verksamhetsutvecklare barnhälsovårdsenheten, Allmänmedicin, Landstinget i Värmland
  • Kerstin Andersson, rektor Styckåsskolan Arvika kommun
  • Lisbeth Engh Kraft, länssamordnare för elevhälsans medicinska insatser
  • Lotta Österlund Jansson, områdeschef, Individ och familj, Grums
  • Birgitta Svensson, utvecklingsledare, Region Värmland

Kontakt

Ingmarie Thyr, ordförande
E-post: ingmarie.thyr@storfors.se

Ing-Marie Knutsson, ordförande
E-post: ing-marie.knutsson@liv.se

Sidan uppdaterades den 5 maj, 2015