Regionalt trafikförsörjningsprogram

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett långsiktigt strategiskt dokument för kollektivtrafik i Värmlands län. Programmet ger en bild av hur kollektivtrafiken är tänkt att utvecklas.

Trafikförsörjningsprogrammet gäller för all regional kollektivtrafik inom Värmlands län och utgör grunden för beslut om allmän trafikplikt, den trafik som samhället finansierar. Oavsett beslut om allmän trafikplikt kan kommersiella företag, genom anmälan till myndigheten, etablera kommersiell trafik.

Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2017–2021

 

Nytt trafikförsörjningsprogram

Under 2015 pågår en översyn av det regionala trafikförsörjningsprogrammet, med inriktning att presentera förslag till nytt program för fullmäktige under våren 2016.

Under våren och försommaren 2015 har det genomförts samrådsmöten kommunerna och landstinget om principer för revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. I början av juni genomfördes även samrådsmöten med företrädare för branschen, resenärer, handikapporganisationer med flera om kollektivtrafikens utveckling. Mötena leddes av kollektivtrafiknämndens presidium, med stöd från enheten för kollektivtrafik.

Resultatet från mötena används som underlag vid framtagande av reviderat trafikförsörjningsprogram.

Trafikförsörjningsprogrammet har varit ute på remiss. Remisstiden gick ut den 1  februari. Regionfullmäktige beslutade den 29 april att återremittera förslaget till reviderat trafikförsörjningsprogram.

Samrådsunderlag om justeringar utifrån återremissen skickades ut till kommunerna och landstinget 5 september. Underlaget bygger på det förslag som redovisades för regionfullmäktige 29 april (öppnas i nytt fönster).

Längs ner på sidan finns bakgrundsmaterial till förslaget.

Trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla en redovisning av:

  • Behovet av regional kollektivtrafik inom länet
  • Alla former av kollektivtrafik
  • Åtgärder för att skydda miljön
  • Åtgärder för anpassning av kollektivtrafik för personer med funktionhinder, inklusive mål och tidplan
  • Vilka linjer och bytespunkter som ska vara användbara för samtliga resenärer

Utifrån skrivningarna i trafikförsörjningsprogrammet fattar myndigheten beslut om allmän trafikplikt, det vill säga, vilken trafik som ska finansieras med offentliga medel. Programmet ska enligt lagstiftningen uppdateras vid behov. I Värmland kommer en större översyn av programmet att göras under varje mandatperiod. 

Uppföljning

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Region Värmland i uppdrag att årligen följa upp hur kollektivtrafiken i Värmland utvecklas utifrån målen i trafikförsörjningsprogrammet. Uppföljningen mynnar ut i två rapporter. Den ena skickas till Transportstyrelsen som också innehåller uppgifter om genomförd trafik, samt kollektivtrafikens effektivitet, kvalitet och finansiering.

2015

Årlig rapport om kollektivtrafiken
Årlig rapport 2015 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 673 kB)
Protokollsutdrag §14 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 19 kB)

Trafikkostnader
Återrapportering trafikkostnader 2015 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 20 kB)
Protokollsutdrag Kollektivtrafiknämnden §20 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 205 kB)

Rapportering till Transportstyrelsen
Årlig rapport till Transportstyrelsen 2015 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 524 kB)
Protokollsutdrag Kollektivtrafiknämnden §38 (pdf, 20kB)

2014

Årlig rapport om kollektivtrafiken
Årlig rapport 2014 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 788 kB)
Protokollsutdrag Kollektivtrafiknämnden § 6 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 22 kB)

Trafikkostnader
Återrapportering trafikkostnader 2014 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 407 kB)
Protokollsutdrag Kollektivtrafiknämnden §15 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 20 kB)

Rapportering till Transportstyrelsen
Årlig rapport till Transportstyrelsen 2014 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 2,4 MB)
Protokollsutdrag Kollektivtrafiknämnden §50 (pdf, 20kB)

2013

Årlig rapport om kollektivtrafiken
Årlig rapport 2013 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 286 kB)
Protokollsutdrag Regionfullmäktige § 10 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 112 kB)

Trafikkostnader
Återrapportering Trafikkostnader 2013 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 154 kB)
Protokollsutdrag Kollektivtrafiknämnden §26 (pdf, 23 kB)

Rapportering till Transportstyrelsen
Årlig rapport till Transportstyrelsen 2013 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 504 kB)
Protokollsutdrag Kollektivtrafiknämnden §34 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 21 kB)

 

Sidan uppdaterades den 18 januari, 2017