Regionkommun i Värmland

Processen att bilda en regionkommun i Värmland fortskrider. Efter en andra remissomgång står det klart att samtliga kommuner är positiva till förslaget. 

Efter att regeringen i november 2016 drog tillbaka ”storregionförslaget”, det vill säga att dela in Sverige i färre och större regioner, har frågan om att bilda en värmländsk regionkommun som ansvarar både för hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive tandvård och regionala utvecklingsfrågor intensifierats. Under våren har ett förslag till organisation varit på remiss. Förslaget reviderades och har varit på en andra remissrunda. Den 23 juni gick remisstiden ut och det står nu klart att samtliga kommuner är positiva till att bilda regionkommun, men flera poängterar att det finns en del frågor att lösa innan en ny organisation kan träda i kraft. Det handlar bland annat om att utforma ett samverkansavtal mellan kommunerna och den framtida regionkommunen samt hur de primärkommunala frågor som idag hanteras av Region Värmland ska organiseras och finansieras i framtiden.

Landstingsfullmäktige ska ta beslut om att skicka in en ansökan till regeringen eller ej den 29 augusti.

Bakgrund

Ett tjänstemannaförslag (öppnas i nytt fönster) till hur en värmländsk regionkommun skulle kunna organiseras lades fram för Regionbildningskommittén, (en kommitté bestående av representanter för samtliga politiska partier i landstingsfullmäktige och regionfullmäktige), den 24 november 2016. Därefter vidtog förankring och remiss i de politiska partierna. Kommittén återsamlades den 27 januari 2017 och beslutade att skicka ut ett reviderat förslag till bildande av regionkommun på remiss till länets samtliga kommuner. Remisstiden löpte ut 31 mars. Några kommuner begärde förlängd svarstid till början av april. 

Den 28 april 2017 återsamlades Regionbildningskommittén för att diskutera svaren från remissomgång 1 och den fortsatta processen (bland annat beslutades att processen fortsättningsvis ska hanteras inom ramen för Landstinget i Värmlands och kommunernas ordinarie beslutsstrukturer.)

När det gäller remissvaren visade de att alla kommuner utom en var positiva till att bilda regionkommun, men att de ville ha förtydliganden kring vissa delar av förslaget och möjlighet att lämna synpunkter i en andra remissomgång. Ett omarbetat förslag togs därför fram i dialog mellan kommunerna, Landstinget i Värmland och Region Värmland. Förslaget innehöll förtydliganden kring bland annat regionkommunens framtida ansvar och uppdrag. Det förtydligade också hur beslutsstrukturen skulle kunna se ut, samt principer för fortsatt samverkan mellan kommunerna och regionkommunen.

Efter remiss två – kommunerna säger ja 

Kommunerna och övriga remissinstanser hade på sig tom den 23 juni att lämna svar på hur de ser på det reviderade förslaget i remissomgång 2. Samtliga kommuner har nu inkommit med svar och är positiva till att Landstinget ska ansöka om att bilda regionkommun. Landstingsfullmäktige tar beslut i frågan den 29 augusti. Senast 30 september måste regeringen ha fått ansökan om den nya regionkommunen ska kunna träda i kraft 1 januari 2019.

Bildande av regionkommun i Värmland, version 2.0 (pdf 755 kB)

Läs missivet till remissen här (pdf 73 kB)

Varför regionkommun?

Motiven är att samla de tunga regionala frågorna i en stark och tydlig organisation med beskattningsrätt och ett gemensamt direktvalt fullmäktige. I praktiken innebär det att  Region Värmland (de delar och uppdrag som regleras enligt lag) och Landstinget i Värmland bildar en ny organisation med ett samlat ansvar för både hälso- och sjukvård (inklusive tandvård) och regionala utvecklingsfrågor. 

Processen att bilda regionkommun är inte unik för Värmland. Alltsedan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland och Region Gotland etablerades som regionkommuner har flertalet landsting runt om i Sverige ansökt om, och blivit beviljade, att få bilda regionkommuner. From 1 januari 2017 finns 13 regionkommuner i Sverige. Av de sju återstående har tre ansökt om att bilda regionkommun från och med 2019 och de övriga har påbörjat sin process.

regionkommuner

Regionkommuner i Sverige

Sju landsting i Sverige har inte bildat regionkommun ännu.

  • Västerbottens Läns Landsting
  • Landstinget Dalarna
  • Stockholms Läns Landsting
  • Landstinget Sörmland
  • Landsting i Kalmar Län
  • Landstinget Blekinge
  • Landstinget i Värmland

 

Landstinget i Värmland om regionkommun i Värmland 

Sidan uppdaterades den 30 juni, 2017