Arvoden och ersättningar

Arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda i Region Värmland bygger på landstingets principer. För arvoden tillämpas landstingets jämförelsetal. Jämförelsetalet är för innevarande år 55 643 kronor och justeras årligen med utgångspunkt i den genomsnittliga löneutvecklingen i landstinget.

Sammanträdesarvode

Sammanträdesarvode för innevarande år är 717 kronor.

Ersättning vid två eller flera sammanträden

Vid två eller flera sammanträden eller förättningar samma dag kan det sammanlagda arvodet uppgå till högst 1,5 sammanträdesarvode eller 1076 kr per dag.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå i form av ersättning för lönebortfall, förlorade semesterförmåner samt konstaterad pensionsförlust. Ersättning utbetalas för det faktiska lönebortfallet som den förtroendevalde kan styrka med intyg från arbetsgivaren och högst för en årslön motsvarande 12 x jämförelsetalet. Såväl sammanträdestid som restid får ligga till grund för ersättningen.

Ersättning för styrkta barntillsynskostnader

Ersättning för styrkta barntillsynskostnader utgår, då ordinarie barn- omsorg inte kan utnyttjas, efter att intyg och kvitton redovisats.

Ersättning vid kurser och konferenser etc

Ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt samma princip som ovan. Sammanträdesarvode utgår ej. Traktamente och ersättning för resekostnader utgår enligt TRAKT 04. 

Hämta blanketter 

Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 februari 2014.