Revisionsreglemente

Revisorernas antal och organisation

§ 1

Region Värmland – kommunalförbund, har fem revisorer som efter allmänna val utses av regionfullmäktige för en mandatperiod.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

§ 2

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

§ 3

Bland kommunalförbundets revisorer utser regionfullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunalförbundets aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.

§ 4

Regionfullmäktige väljer för den tid som regionfullmäktige bestämmer en ordförande. Rollen är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden.

§ 5

Regionfullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.

Revisorernas uppgifter

§ 6

Revisorernas arbete utgår från bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser i annan lagstiftning som påverkar den kommunala revisionen, förbundsordningen samt det av regionfullmäktige fastställda reglementet.

Revisionsarbetet skall bedrivas i enlighet med senaste upplagan av skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet”.

Revisorernas initiativrätt

§ 7

Revisorerna kan väcka ärende i styrelse, nämnd eller beredning om ärendet rör deras granskning.

Revisorerna kan också väcka ärende i fullmäktige dels om sin förvaltning (t.ex. sina resurser), dels med anledning av sin granskning.

Revisorerna använder initiativrätten i allvarliga situationer som snabbt behöver uppmärksammas i syfte att undvika anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet i kommande revisionsberättelse. De kan också använda initiativrätten om de bedömer att en styrelse eller nämnd inte tar upp granskningsresultat som revisorerna har lämnat till styrelsen eller nämnden.

Revisorerna vänder sig med initiativrätten till det organ där man vill initiera ärendet och anmäler detta till ordföranden som för upp ärendet på dagordningen. Ett initiativärende i fullmäktige skall beredas dvs. ges en allsidig belysning före behandling. Revisorerna kan använda initiativrätten gemensamt eller var för sig.

Revisorernas ekonomi och förvaltning

§ 8

För revisorernas budget utser regionfullmäktige en särskild oberoende beredning bestående av tre personer.

§ 9

Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.

§ 10

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.

§ 11

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som regionfull-mäktige utsett för revisorernas budget.

Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

Revisorernas sakkunniga biträden

§ 12

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas Region Värmlands upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.

§ 13

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekman-narevisorerna.

Revisorernas arbetsformer

§ 14

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får även kalla sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda som behövs för föredragning eller för att lämna upplysningar.

§ 15

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

§ 16

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

§ 17

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den som reviso-rerna utser.

Revisorernas rapportering

§ 18

Revisionsberättelsen lämnas till regionfullmäktige i god tid så att fullmäktige kan ta ställning till frågan om ansvarsprövning före utgången av juni månad året efter det revisionen avser.

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till regionfullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

§ 19

Revisorernas utlåtande om delårsrapporten ska lämnas till regionstyrelsen senast två veckor efter det att styrelsen tagit ställning till delårsrapporten och beslutat att överlämna den till revisorerna. Utlåtandet lämnas också direkt till regionfullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten.

§ 20

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till regionfullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktige så snart en granskning är avslutad.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till regionfullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.

Revisorerna och fullmäktige

§ 21

Revisorerna och regionfullmäktiges presidium har regelbundet överläggning minst en gång per år.

Revisorernas arkiv

§ 22

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och av regionfull-mäktige fastställt arkivreglemente. Region Värmland ansvarar för revisorernas arkiv. Revisorerna ansvarar för eget diarium.

Reglementets giltighet

§ 23

Reglementet gäller från 2011-05-27 till dess fullmäktige fattar annat beslut.

Sidan uppdaterades den 8 april, 2015