Fotograf: Stefan Nilsson

Oslo-Stockholm 2:55 – snabbare järnväg mellan huvudstäderna

En driftsäker och snabb järnvägsförbindelse där resan tar högst tre timmar mellan Oslo och Stockholm. Det är visionen för projektet Oslo-Stockholm 2.55.

Under politikerveckan i Almedalen 2014 gjorde Karlstads kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Örebro kommun en gemensam avsiktsförklaring som innebär att parterna är överens om att proaktivt samverka för en snabbare och driftsäker järnvägsförbindelse på sträckan Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm. Resan mellan huvudstäderna ska ta högst tre timmar.

Varför viktigt?

En driftsäker och snabb järnväg är av nationellt intresse för såväl Norge som Sverige. Några argument:

  • Den norska arbetsmarknaden är beroende av människor arbetspendlar över gränsen för att säkra tillgången på kompetens. Cirka 25 000 boende arbetspendlar idag från Sverige till Norge. Det är fler än som exempelvis arbetspendlar från Sverige till Danmark.
  • De regionala arbetsmarknaderna får möjlighet att växa. Arbetspendling med längre geografiska avstånd blir möjlig när restiden minskar.
  • Idag görs varje år 1,2 miljoner flygresor mellan Oslo och Stockholm. För en hållbar grön framtid måste järnvägen utvecklas till ett alternativ till flyget. Restiden är avgörande för vilket transportslag resenärerna väljer.
  • Handelsutbytet mellan Sverige och Norge har en lång och stark tradition och båda länderna är beroende av att relationen långsiktigt fortsätter att utvecklas och förstärks. Konjunkturerna gör svängningar över tiden och länderna behöver varandra som förstärkning för att jämna ut upp- och nedgångar.

Vad händer nu?

Trafikverket har uttryckt att det vill göra en åtgärdsvalsstudie för sträckan. Denna kommer troligen med i verksamhetsplanen år 2016. Åtgärdsvalsstudien är en viktig milstolpe och har varit ett delmål sedan avsiktsförklaringen gjordes. Förhoppningen är att den ska göras nationsöverskridande redan från start, och alltså även omfatta den norska delen av sträckan.

Oslo-Stockholm drivs under 2015 fortsatt som ett projekt. Styrgruppen består av en politiker från varje samverkanspart. Från 2016 är avsikten att bilda ett gemensamt bolag och att anställa en verksamhetsansvarig medarbetare på heltid.

Kontakta styrgruppen

Har du frågor om projektet? Kontakta någon i styrgruppen:

Björn Sundin (S)
Örebro kommun (ordförande)
bjorn.sundin@orebro.se

Maria Frisk (MP)
Karlstads kommun
maria.frisk2@karlstad.se

Mats Gunnarsson (MP)
Region Örebro län
mats.gunnarsson@regionorebrolan.se

Tomas Riste (S)
Region Värmland
tomas.riste@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 3 september, 2015