Unga kvinnor sitter på bänk på tågstation

Värmlands länstransportplan

Region Värmland ansvarar för att ta fram en länstransportplan för Värmlands län. Planen är trafikslagsövergripande och omfattar person- och godstransporter för den regionala infrastrukturen. Den nationella infrastrukturen, som till exempel järnvägar och europavägar samt drift och underhåll, ansvarar Trafikverket för.

Länstransportplanen anger målen för utvecklingen av den regionala transportinfrastrukturen i Värmland. Arbetet med den nuvarande länstransportplanen påbörjades 2013 och fastställdes den 22 maj 2014. Utgångspunkten är det övergripande nationella transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet.  Funktionsmålet handlar om att transportsystemet ska vara jämställt och tillgängligt för alla. Hänsynsmålet handlar om att medverka till högre säkerhet samt förbättrad miljö och hälsa. 

Aktuella beslut om ändringar

Vid regionstyrelsens sammanträde i augusti 2014 beslutades några ändringar i länstransportplanen. En av ändringarna berörde samfinansieringen för utvecklingen av Fryksdalsbanan. För att utveckla tillgängligheten mellan norra och södra Värmland via Fryksdalsbanan behöver flera parter samverka med finansiering. Region Värmland är en av parterna som ingår i finansieringsplanen.

Målet är att genomföra en första etapp med åtgärder under 2016 och 2017. Region Värmland har dock tillgång till de ekonomiska medlen i den regionala planen först under 2019 och 2020. Vid sammanträdet föreslog därför regionstyrelsen att regionfullmäktige ska besluta att Region Värmland ska förskottera 25 Mkr i regional plan till utveckling av Fryksdalsbanan, för att möjliggöra åtgärderna under 2016 och eventuellt 2017, istället för 2019 och 2020. 

Vidare beslutades det om finansieringen av vägobjekt på riksväg 61 och 62. Trafikverket har redovisat nya kostnadsprognoser som visar på att vägobjekt på riksväg 61 och 62 kommer att få en högre totalkostnad än tidigare beräkningar. Trafikverket och Region Värmland har därför tagit fram ett förslag till finansiering som innebär att den kommunala medfinansieringen utökas samt att medel i länsplanen omdisponeras. I förslaget ingår dessutom att skjuta upp byggstarten på ett par av objekten på väg 62. Regionstyrelsen beslutade att godkänna förslaget. 

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2014-2025

Nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025 på Trafikverkets webbplats 

Regionstyrelsens sammanträdesprotokoll i sin helhet (öppnas i nytt fönster) (pdf, 7 MB)

Regional Systemanalys Värmland 2013-10-01 (öppnas i nytt fönster) (pdf, 14 MB)

Kontakt

Bild på Marcus Smedman

Marcus Smedman

Strateg

Avdelningen för regional tillväxt

Infrastruktur och kommunikationer

054-701 10 34

marcus.smedman@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 7 september, 2016