Projekt Kompetensplattform

En kompetensplattform kan liknas en mötesplats för arbetsgivare, utbildningsanordnare och aktörer inom kompetensmatchning. Syftet med plattformarna är att samla kompetenser inom olika branscher och gemensamt arbeta för en förbättrad kompetensförsörjning i länet.

Möjligheter och utmaningar

Ett av Region Värmlands ansvarsområden är att lägga upp strategin för regional tillväxt. Att etablera kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen i länet. Arbetet i Värmland är uppdelat i fyra plattformar:

Region Värmlands uppdrag består av att hjälpa kompetensplattformarna i uppstartsfasen med processtöd, administrativt stöd, strategisk rådgivning, analys och prognosarbete. Därefter ska kompetensplattformarnas egna partnerskap vara starka nog att driva aktuella frågor som rör länets kompetensförsörjning, både på kort och lång sikt. Kompetensplattformarna i Värmland bygger vidare på de nätverk för samverkan mellan olika aktörer som redan finns i länet. Arbetet drivs av Region Värmland tillsammans med arbetsutskott och partnerskap inom de olika plattformarna.

Tanken med kompetensplattformarna är enkel. Med ökad kunskap om varandras möjligheter, utmaningar, ambitioner och behov blir resultatet bättre än om varje aktör planerar och agerar på egen hand. Rätt utbud av utbildningar ger Värmlands invånare den kompetens och förmåga som behövs på arbetsmarknaden. Utbildningarna blir också mer attraktiva när innehåll och kvalitet matchar behov och yrkesmässiga krav.

Projektet Kompetensplattform Värmland bedrivs med stöd från Tillväxtverket. Projektet pågår hela 2016. Våren 2015 har en avstämning gjorts i form av en kartläggning av målgruppernas uppfattning och attityder till projektet.

Rapport Avstämning Kompetensplattform Värmland 2015

HR-nätverket i Värmland

Projektet har också startat HR-nätverket Värmland. Nätverket riktar sig till de som är yrkesverksamma i Värmland och vill knyta kontakter, utbyta erfarenheter eller fördjupa sina kunskaper i personal- och arbetslivsfrågor.

Mer information på HR-nätverkets webbplats

Västra Götaland har tagit fram en film som på ett enkelt sätt illustrerar sambandet mellan utbildning och kompetensförsörjning.

Kontakt

Bild på Jenny Höög

Jenny Höög

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

Projekt Kompetensplattformar

054-701 11 21

jenny.hoog@regionvarmland.se

Bild på Jens Nilsson

Jens Nilsson

Projektcontroller

Ekonomienheten

054-701 10 14

jens.nilsson@regionvarmland.se

 

Sidan uppdaterades den 17 juni, 2016