Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden beslutades bland annat om att utreda möjligheten att införa Min barnmorska och att ta fram förslag för att öka tillgängligheten till Region Värmlands digitala vårdcentral.

Förslag om att starta projekt för att införa vårdformen Min barnmorska 

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 7 september 2021 anmäldes ett initiativ om utveckling av kvinnosjukvården. I initiativet föreslogs att uppdra till regiondirektören att utreda hur modellen caseload midwifery, även kallat Min barnmorska, kan införas i projektform. I dag beslutade nämnden att ge regiondirektören i uppdrag att utreda hur modellen kan införas i projektform i Region Värmland.

Min Barnmorska är en vårdform där ett team av barnmorskor följer den gravida under hela graviditeten, är med vid förlossningen och ger eftervård i hemmet. Modellen är ett komplement till andra vårdformer inom graviditets och förlossningsvården och används sedan många år bland annat i Danmark, England och Australien. Vårdformen finns även i Sverige sedan några år tillbaka, bland annat i Huddinge där den främst riktar sig till den som är förlossningsrädd.

Syftet med arbetssättet är att stärka vårdkedjan kring den gravida. Internationell forskning visar att både medicinska och psykologiska utfall gynnas av kontinuitet. Målet är att kvinnor ska känna sig trygga inför att föda barn, få en god upplevelse av barnafödande och känna sig trygga och stärkta inför föräldraskapet.

Regional funktion för remisshantering

Värmlandssamverkan har inkommit med ett politiskt initiativ om att inrätta en regional funktion för remisshantering. I initiativet föreslås att regiondirektören ges i uppdrag att skyndsamt inrätta en central funktion dit både patienter och vårdens medarbetare kan vända sig för att få hjälp till en för patienten rätt vård, på rätt vårdnivå och utan onödig tidsspillan.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att rösta ja till initiativet.

Förslag om att öka tillgängligheten till den digitala vårdcentralen

Värmlandssamverkan har inkommit med ett politiskt initiativ om att öka tillgängligheten till Region Värmlands digitala vårdcentral, Vårdcentral Värmland. I initiativet föreslås att en utredning ska genomföras för att se vilka möjligheter som finns för att Vårdcentral Värmland ska kunna erbjuda mottagningstider utanför kontorstid, till exempel på nätter och helger.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att ansvara för beredning av ärendet och återkomma med ett förslag.

Regionstyrelsen föreslås besluta om ordnad avveckling av Klaralab

Klaralab är ett tandtekniskt laboratorium som ägs av Region Värmland och som drivs i folktandvårdens regi. Laboratoriet framställer tandtekniska produkter på beställning, främst från folktandvårdens kliniker. Klaralab har två uppdrag: en del som levererar produkter till anslagsfinansierad verksamhet, huvudsakligen avtagbar apparatur för tandreglering till barn och ungdomar. Det här är en verksamhet som ett stort antal regioner bedriver i egen regi. Den andra delen levererar produkter till vuxna som huvudsakligen betalar enligt tandvårdstaxa eller är anslutna till abonnemangstandvård. Denna del av verksamheten är starkt konkurrensutsatt med ett stort antal privata leverantörer, belägna såväl lokalt i Värmland som i övriga landet och där Folktandvården har ett stort antal privata leverantörer upphandlade.

En genomlysning av Klaralabs verksamhet resulterade i rekommendationen från Folktandvården att fokusera och skala ner verksamheten och att avveckla delar av verksamheten på ett ordnat sätt.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att föreslå för regionstyrelsen att besluta om ordnad avveckling av dentallaboratoriet Klaralab i enlighet med utförd översyn och Folktandvårdens rekommendation.

Tillbaka till Nyheter Region Värmland