Esthers släktträff 2019

Tid
Onsdag 9 oktober 09:00 - 16:30
Plats
Karlstad Congress Culture Centre, Tage Erlandergatan 8, Karlstad

Välkommen till Esthers släktträff, en nationell konferens om äldres hälsa i gränslandet mellan olika vård- och omsorgsgivare. Tillsammans möjliggör vi en god, nära och trygg vård och omsorg – ett gott liv för Esther!

Det blir en inspirerande dag med seminarier, workshops och utställningar som ger aktuell kunskap om personcentrering och nya verktyg att arbeta vidare med.  

Konferensen riktar sig till alla som arbetar med äldre inom vård och omsorg i hela vårt avlånga land, oavsett huvudman, samt seniorer och beslutsfattare. 

Vem är Esther?

Namnet syftar på en symbolisk person som behöver vård och omsorg från fler än en vårdgivare, vilket kräver både samarbete och delaktighet. Esther startade som ett projekt i Jönköping 1997 och har utvecklats till en typ av nätverk som gör skillnad för människor på många platser i landet – och världen!

Årets Estherkonferens arrangeras av Region Värmland i samverkan med länets kommuner.

Pris

  • Boka tidigt-pris: 1 095 kronor till och med 14 juli
  • Ordinarie pris: 1 495 kronor från och med 15 juli
  • Pris för seniorer: 500 kronor

Anmälan

Anmäl dig här.

Intresseanmälan till drop-in mingel/middag på Scandic Winn 8 oktober (för de som vill) görs i samband med anmälan till konferensen. Middagen kostar 199 kronor och betalas på plats. Välkommen att ansluta till kvällsminglet mellan kl 18 -20. Middagen avslutas när ni finner det lämpligt.

För att ta del av boendeerbjudande på Scandic Winn: Mejla group.karlstad@scandichotels.com eller ring 054-776 47 13, ange bokningsnummer 47007486 vid rumsreservation.

Utställare

Några av dagens utställare:

  • Senior alert - Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
  • Migrationsskolan, Kunskapscentrum demenssjukdomar - Region Skåne
  • BPSD-registret - Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens
  • Karlstad kommuns Upplevelseverkstad
  • GPCC, Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet
  • SveDem, Svenska demensregistret

Moderator

Med Susannes passion för och djup kunskap om människan blir vi lotsade genom dagens föreläsningar, workshops och släktskvaller.

Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig Omvårdadsinstitutet, är leg. sjuksköterska med en fil. mag. i pedagogik. Tidigare särskild utredare av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Susanne har arbetat kliniskt både inom äldreomsorg och psykiatrin samt varit projektledare inom Sveriges Kommuner och landsting, SKL, ökad kunskap om äldres psykiska hälsa. Hon har även varit utredare på Socialstyrelsen, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet samt skribent i tidningen Äldreomsorg.

Program

Programmet finns i pdf här.

8.00–9.00: Fika och registrering

9.00–11.00: Inledning

Omställningen till en nära vård

Hur ställer vi om till en nära vård och omsorg som utgår ifrån Esthers behov och upplevelse av närhet? Och vad är egentligen viktigt för Esther?
– Emma Spak och Maj Rom, Sveriges Kommuner och Landsting

När vården blir inhuman

Vad händer när vårdens personal springer det fortaste de kan i en underbemannad organisation? Hans-Inge Persson vistades heltid hos sin sjuka fru under tre månader fram till hennes död och noterade i detalj vad som hände under denna period. Med exempel från verkligheten sätter han fingret på vikten av personcentrerad vård och samarbete mellan olika kompetenser.
– Hans-Inge Persson, närstående, debattör och författare

Patientkontrakt

Patientkontrakt handlar om att i varje möte mellan individen och vården söka, stärka och ta tillvara individens egen förmåga och vilja. Vad kan Esther göra för sig själv eller med hjälp av sina nätverk och vad vården kan göra? Kontraktet ska tydliggöra nästa steg och hur Esther får hjälp med samordning av sina vårdkontakter.
– Anette Nilsson, Sveriges Kommuner och Landsting

11.00–12.00: Valbara seminarier

1. I motvind lyfter draken, del 1

(Valmöjligheter: del 1, del 2 eller båda delarna.)

Förändringsarbete kan råka ut för tvärstopp och gå i baklås. Går det att använda motvind som kraftkälla för att få projektet att lyfta till nya höjder? I denna workshop kommer vi jobba med kreativa metoder som öppnar upp och ger energi för nya möjligheter framåt. Del 1 är en introduktion i kreativa metoder, i del 2 praktiserar vi utifrån dina behov och erfarenheter.
– Håkan Karlsson, samordnande Esthercoach, Region Jönköping Län och Nicoline Vackerberg, Coordinator, Esther international

2 a. Nutritionsbehandling – hur svårt kan det vara?

Ett exempel där alla gjort "rätt", men där mycket blev fel... Om vi gör om och gör rätt vad gör vi då? Vad skulle du göra?
– Clas Lundgren, chefläkare, Region Värmland

2 b. Matglädje för äldre

Tips och idéer för att skapa matglädje i vardagen samt information om Livsmedelsverkets råd om kost och måltider för äldre. Dessutom utlovas provsmakning av välsmakande smoothies!
– Linnea Olsson, koststrateg och Ida Karlsson, dietist, Karlstads kommun 

3 a. Esther SimLab- att träna praktiskt tillsammans

Esther SimLab är Jönköping läns modell för att träna s k "icke-tekniska" färdigheter i vård- och omsorgssituationer. Co-designad av regionen, kommuner och Levande bibliotek. Välkommen att inspireras och ta del av erfarenheter kring träning av kommunikation och bemötande i utskrivningsprocessen och i patientkontraktets delar och hur ett personcentrerat förhållningssätt kan realiseras och skapa nya perspektiv. Teamarbetet är i fokus.
– Maria Johansson, utvecklingsledare Qulturum, Marcus Lidin, utvecklingsledare, Metodikum, Henrik Ånfors, patientstödjare, Esther/Qulturum, Region Jönköpings län

3 b. Personanpassad vård för multisjuka äldre

Efter att maken dog i januari har 91-åriga Esther tacklat av. Hon äter och dricker sparsamt, tappar vikt, är ledsen och ofta förvirrad. Esther har ramlat flera gånger hemma och dottern kör in henne till akuten. På akutgeriatrisk avdelning misstänker personalen att Esther har utvecklat ett skörhetstillstånd och beslutar att erbjuda tvärprofessionell och teambaserad helhetsbedömning med CGA (Comprehensive Geriatric Assessment).
– Pernilla Bengtsson, specialistsjuksköterska och Brynjar Fure, överläkare, Region Värmland

4 a. Systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen

Kvalitet utifrån ett socialt perspektiv. Hur kan ett systematiskt kvalitetsarbete bli ett stöd för att möta Esthers behov?
– Representanter från SAS/TÖS- nätverket i Värmland (SAS – socialt ansvarig samordnare, TÖS – tillsyn över socialtjänsten)

4 b. Istället för läkemedel – vid sömnstörning, ångest och oro

Hur jobbar vi med ickemedicinska insatser för att förebygga och lindra sömnstörning, ångest och oro? Föreläsning blandas med workshop.
– Madelene Hyttring, ST-läkare i Allmänmedicin, Region Värmland

12.00–13.00: Lunch

13.00–14.00: Valbara seminarier

5. I motvind lyfter draken, del 2

(Valmöjligheter: del 1, del 2 eller båda delarna.)

Förändringsarbete kan råka ut för tvärstopp och gå i baklås. Går det att använda motvind som kraftkälla för att få projektet att lyfta till nya höjder? I del 2 praktiserar vi utifrån dina behov och erfarenheter. Till vår hjälp har vi så kallade SOAR-analyser, som står för Strengths, Opportunities, Aspirations and Results.
– Håkan Karlsson, samordnande Esthercoach, Region Jönköping Län och Nicoline Vackerberg, Coordinator, Esther international

6. Äldres hälsa och patientsäkerhet

Hur möjliggör vi tillsammans en god, nära och trygg vård och omsorg för Esther? Vad är på gång nationellt inom regionernas system för kunskapsstyrning? Seminariet behandlar kunskapsstyrningssystemet med fokus på Esthers trygghet och hälsa.
– Charlotta Nelsson, ordförande, Nationella Samverkansgruppen (NSG) Patientsäkerhet och Madelene Johanzon, ordförande, Nationella Programområdet (NPO) Äldres hälsa

7 a. Hur vet vi om vården blir mer personcentrerad?

Vid förändringsarbeten är det viktigt att kunna mäta om det sker någon förändring i vården. På Högskolan Dalarna utvecklas en enkät för att kunna mäta om vården blir mer personcentrerad. Forskarna bakom enkäten föreslår även andra sätt att fånga olika aspekter av förändringar i vården relaterat till ett personcentrerat arbetssätt.
– Helena Fridberg doktorand, sjukgymnast och Malin Tistad forskare, sjukgymnast, Högskolan Dalarna

7 b. Ett anhörigstöd för alla?

Kommunerna ska erbjuda anhörigstöd som ska kännetecknas av individualisering, flexibilitet och kvalitet. Men är det ett anhörigstöd för alla? Detta diskuteras utifrån ett migrationsperspektiv – med fokus på utrikes födda.
– Josephine Sörenson och Emma Lindgren, Migrationsskolan, Kunskapscentrum demenssjukdomar

8 a. Upplevelseverkstad – prova att "gå i Esthers skor"

Hur kan det vara att ha en funktionsnedsättning? På Upplevelseverkstaden får deltagarna testa hur det kan vara att ha olika funktionsnedsättningar; fysiska och kognitiva. Ta del av Karlstad kommuns värdegrundsarbete, en ny form av kompetensutveckling som ger en ökad förståelse och möjlighet att ge bättre vård och stöd.
– Cecilia Edqvist, samordnare, Karlstads kommun

8 b. Berättandets kraft och värdet av partnerskap – personcentrering i teori och praktik

Introduktion till centrala utgångspunkter inom personcentrering och hur dessa berör Esther, hennes släkt, hälso- och sjukvårdspersonal samt beslutsfattare. Under workshopen kommer det finnas möjlighet att praktiskt öva på att genomföra personcentrerade samtal och att dokumentera dessa.
– Emmelie Barenfeld, forskare och arbetsterapeut och Zahra Ebrahimi, forskare och sjuksköterska, Göteborgs Centrum för Personcentrerad vård (GPCC), Göteborgs Universitet

14.00–16.30 inkl. fika: 

Ofrivillig ensamhet

Från fulltecknad arkitekt till patient inom psykiatrin. Livskrisen hände i samband med skilsmässa. Mona Noreklint berättar ur sitt liv och delger erfarenheter av psykos och tjugo år som ofrivilligt ensam.
– Mona Noreklint, senior ambassadör, Hjärnkoll

Virtuellt vårdrum

Hur kan innovation och kreativitet bidra för Esthers bästa? Inom ramen för projektet Creative Sparks utvecklas en digital tjänst i syfte att ge den döende och närstående en förbättrad upplevelse av tiden i den palliativa vården, en högre livskvalitet i stunden.
– Andreas Stjärnhem, Sticky Beat, digital innovationsbyrå

Funktionsegoism

Samverkan försvåras av den funktionella indelningen inom och /eller mellan organisationer. I föreläsningen beskrivs hur funktionsegoism hindrar värdeskapande. Att uppleva mötet med den fragmenterade förvaltningen genom att gå i medborgarens skor skapar förståelse för organisatoriska mellanrum.
– Johan Quist, docent, Karlstads universitet, Centrum för tjänsteforskning

Avslutning

 

Anmälan

Anmäl dig här.

 

Tillbaka till Regionens kalender