Avstängning och avskiljning

Det finns tre disciplinära åtgärder vid Kristinehamns folkhögskola: varning, avstängning och avskiljande. Avstängning sker under viss tid medan avskiljande är definitiv. Det är rektor, eller vikarierande rektor vid dennes frånvaro, som har rätt att besluta om och utdela dessa.

En varning kan utdelas om en kursdeltagare bryter mot skolans alkoholförbud, uppvisar ett beteende som bryter mot skolans värdegrund, har en ogiltig frånvaro som har hög omfattning under längre tid eller på annat sätt bryter mot skolans regler. En varning ska vara skriftlig och deltagaren ska skriva under att hen tagit del av och förstått innebörden.

Beslut om avstängning kan ske om en kursdeltagare uppträder på ett våldsamt eller hotfullt sätt mot personal eller andra kursdeltagare, misstänks för narkotikamissbruk eller är kraftigt berusad. Avstängning kan ske på grund av diskriminerande eller kränkande handlingar. En deltagare som är polisanmäld för brott kan stängas av under utredningens gång om brottet av skolans anses kunna påverka möjligheten att fullfölja studierna. En deltagare kan även stängas av om hen på grund av sin hälsa av personalen bedöms utgöra en fara för sig själv eller andra.

Beslut om avskiljande tas om tidigare disciplinär åtgärd ej lett till någon förändring av beteendet. Till grund för avskiljande kan även ligga kriminella handlingar.